„МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА“ – Е-МЕСЕЧНОТО СПИСАНИЕ / „MAKEDONSKA VIDELINA“ – ЕЛЕКТРОНСКИ МЕСЕЧНИК

„МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА“ – Е-МЕСЕЧНОТО СПИСАНИЕ / „MAKEDONSKA VIDELINA“ – ЕЛЕКТРОНСКИ МЕСЕЧНИК

МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО ПАНЧЕВО

Новинско издавачката установа „Македонски информативен и издавчки центар“ Панчево, односно весникот „Македонска виделина“ е најстариот и највлијателниот македонски весник во Србија. За прв пат на улиците се појави во 2006. година како независен весник.

Поради својот углед и влијание, нашата куќа со долга и богата традиција се смета за една од националните институции на Македонците во Србија. Читателската публика на весникот се состои главно од граѓани од средната класа и високообразовани. Во нашата историја соработувавме со многу значајни културни и научни творци, велат уредниците на ова списание.

Според својот профил, денеска „Македонска виделина“ припаѓа на месечно списание кое се придржува до високо професионални новинарски стандарди, труд кој негува култура на дијалог и слобода на изразување. Весникот има неколку специјализирани редовни додатоци, а меѓу нив се издвојува детскиот додаток „Sуница“, додаток за млади „Македон”, книжевно списание „Видело”, како и многу специјални изданија или книги кои колегиумот ги избира да бидат објавени под наше име како издавач.

Во денешно време, печатењето месечни списанија стана екстремно скапо и воопшто не профитабилно за авторите кои се на самиот на својата кариера и немаат публика која е подготвена да оди во книжарница без премногу размислување и да ги купи нивните најнови работа. Едноставно, економската состојба во Србија и регионот не е воопшто поволна, ниту пак е била во последните неколку години. Затоа, не треба да се чуди зошто на луѓето им е сè потешко да се одлучуват за печатени весници. Едноставно, воопшто не е лесно да се најде човек кој има средства да одвои средства за такво нешто. Или за било што друго што во никој случај не гарантира дека парите некогаш ќе бидат повратени. Продажбата на месечни списанија и особено книги се уште некако се држи, но тоа се претежно популарни наслови и автори. Ова е местото каде што електронските месечни списанија влегуваат во игра, велат уредниците на ова списание..

Печатењето чини премногу, работата е едноставна и кристално јасна. Печатените месечни списанија и книги едноставно чинат премногу за денешните услови. Секако, не смеете да заборавите дека не е само печатот. Треба да размислите за преклопот и дизајнот на капакот. Сето ова чини многу во печатниците. Авторите кои штотуку влегуваат во издавачката сцена немаат лесна работа. Често се во голема дилема и растргнати меѓу две опции. Плачете над својата работа додека ја гледате секој ден како стои во Word или некој друг формат. Размислувате што ќе се случеше ако успеавте да го објавите. Тоа можеби би било почеток на успешна писателска кариера. Појавување во телевизиски емисии, интервјуа за весници и списанија, потпишување на саеми и книжевни вечери. Сите тие пропуштени прилики и шанси.

Од друга страна, постои уште една подеднакво тешка опција за финансирање на таа авантура. Конечниот резултат не само што е многу неизвесен, туку постои голема можност ништо да не се случи од вложените пари. И тоа воопшто не е добра вест. Задоволството од објавеното дело ќе го има и ќе трае одредено време, но откако ќе помине, ќе има горчлив вкус во устата дека парите се потрошени а можело помудро и посовесно да се вложат.

Електронските месечни списанија и книги ја носат иднината бидејќи се дигитално објавени. Тие можат да содржат и текст и слики. Електронските книги може да се читаат на различни електронски уреди како што се специјални уреди за читање е-книги (различни е-читачи), таблети и паметни телефони. Иако многу луѓе мислат дека електронската книга е обична Word или PDF датотека, тие прават голема грешка. Ова не е така од едноставна причина што таква датотека може да се копира. Сепак, сето тоа е резултат на недоволна информираност, велат уредниците на ова списание.

Издавањето електронско месечно списание е совршена одлука бидејќи се поставува пред неспоредливо поголема публика. Покрај преносливоста, е-месечното списание може да се дистрибуира речиси низ целиот свет преку големите онлајн пазари како Google Play и iTunes. А издавањето на електронско месечно списание може да се направи неспоредливо побрзо од печатеното, т.е. само за неколку недели. Затоа, нема причина повеќе да се чека да дојде вистинската прилика, бидејќи таа е токму таму, и затоа од горенаведеното, Македонскиот информативен и издавачки центар е весник и издавачка институција, одлучи симболично на нашиот најголем празник Илинден, оваа 2020 година од втори август, да излезе на светскиот глобален пазар, односно продавницата за апликации Google Play како како и Apple и iTunes, каде што сите наши читатели ширум светот ќе можат да ја преземаат нашата содржина целосно бесплатно и да ја користат.

Весникот и издавачката институција Македонскиот информативен и издавачки центар посветува посебно внимание на овој проблем и развива маркетинг пакети, специјално наменети за онлајн промоција. Сакаме да развиеме единствена понуда од сите изданија – „Македонска виделина“ е месечно списание кое се придржува до високо професионалните новинарски стандарди, труд кој негува култура на дијалог и слобода на изразување. Весникот има неколку специјализирани редовни додатоци, а меѓу нив се издвојува детскиот додаток „Ѕуница“, книжевното списание Видело, како и многу специјални изданија на книги каде комбинираме класичен маркетинг со дигитален со цел ефективно да допреме до вашата публика, а сигурни сме дека со ваша помош, почитувани читатели, ќе успееме во тоа, велат уредниците на ова списание.

https://books.apple.com/us/book/makedonska-videlina-magazin/id1526296869?ls=1&fbclid=IwAR07x-9YF7HqsoWOjkmu1ZUOFpodPgOVfbSiwrNTuvigusfEf8hbenNkOUc

https://play.google.com/store/apps/details?id=newlookentertainment.com.makedonciavgust&fbclid=IwAR2mwjNfrRSZuAL9joCcSsti8SLpED2rthwYGKHZe-sDQhyt-iaeTw_hZiM

Воведовме и qr-код за полесно да не најдете на интернет. По 4 години, веб-страницата на компанијата повторно работи за да може списанијата да се читаат онлајн, како и на продавницата за апликации, велат уредниците на ова списание.

https://books.apple.com/us/book/makedonska-videlina-magazin/id1526296869?ls=1&fbclid=IwAR07x-9YF7HqsoWOjkmu1ZUOFpodPgOVfbSiwrNTuvigusfEf8hbenNkOUc

MAKEDONSKI INFORMATIVNO-IZDAVAČKI CENTAR

Novinsko-izdavačka institucija Makedonski informativno-izdavački centar, odnosno list „Makedonska videlina“ je najstariji i najuticajniji makedonski list u Srbiji. Prvi put se pojavio na ulicama 2006. godine kao nezavisna novina.

Zbog svog ugleda i uticaja, ova kuća sa dugom i bogatom tradicijom važi za jednu od nacionalnih institucija Makedonaca u Srbiji. Čitalačku publiku lista čine uglavnom građani srednje klase i visokoobrazovani građani. U svojoj istoriji sarađivali su sa mnogim značajnim kulturnim i naučnim stvaraocima.

Po svom profilu, danas „Makedonska videlina” pripada mesečnom časopisu koji se pridržava visokoprofesionalnih novinarskih standarda, listu koji neguje kulturu dijaloga i slobodu izražavanja. List ima nekoliko specijalizovanih redovnih priloga, a među njima se izdvaja dečji dodatak „Ѕunica“, dodatak za mlade Makedonce, književni časopis Videlo, kao i mnoga posebna izdanja ili knjige koje kolegijum izabere za izdavanje pod našim imenom kao izdavača.

Danas je štampanje mesečnih časopisa postalo izuzetno skupo i nimalo isplativo za autore koji su tek na početku karijere i nemaju ugrađenu publiku koja je spremna da bez previše razmišljanja uđe u knjižaru i kupi njihovo najnovije delo. Jednostavno, ekonomska situacija u Srbiji i regionu nije nimalo povoljna, niti je bila u poslednjih nekoliko godina. Zato i ne treba da čudi zašto se ljudi sve teže odlučuju za štampu. Jednostavno, nije ni malo lako tek tako naći osobu koja ima da odvoji sredstva za tako nešto. Ili za bilo šta drugo što ni na koji način ne garantuje da će novac ikada biti vraćen. Prodaja mesečnih časopisa i posebno knjiga se još nekako i drži, ali su to uglavnom opštepopularni naslovi i autori. Tu na scenu stupaju elektronski i mesečni magazini, navodi redakcija ovog časopisa.

Štampanje košta previše, posao je jednostavan i kristalno jasan. Štampani mesečni časopisi i knjige jednostavno koštaju previše za današnje uslove. Naravno, ne smete zaboraviti da to nije samo štampa. Morate razmisliti o preklopu i dizajnu poklopca. Sve ovo mnogo košta u štamparijama.

Autori koji tek stupaju na izdavačku scenu nemaju lak posao. Često su u velikoj dilemi i rastrzani između dve opcije. Plaču nad svojim radom dok ga gledaju svakog dana kako stoji u word-u ili nekom drugom formatu. Razmišljati šta bi sve bilo da je uspeo da ga objavi. To bi mogao biti početak uspešne spisateljske karijere. Pojavljivanje u televizijskim emisijama, intervjuima za novine i časopise, potpisivanja na sajmovima i književnim večerima. Sve te propuštene prilike i šanse.

S druge strane, tu je druga podjednako teška opcija finansiranje te avanture. Konačan rezultat ne samo da je veoma neizvestan, već postoji velika mogućnost da se od uloženog novca ništa ne desi. A to uopšte nije dobra vest. Zadovoljstvo objavljenim radom biće tu i trajaće određeno vreme, ali nakon što prođe, ostaće gorak ukus u ustima da je novac bačen i da se mogao pametnije i savesnije uložiti, navodi redakcija ovog časopisa.

Elektronski mesečni magazini i knjige donose budućnost jer su digitalno objavljeni. One mogu da sadrže i tekst i slike; elektronske-knjige se mogu čitati na različitim elektronskim uređajima kao što su specijalni uređaji za čitanje e-knjiga (razni e-čitači), tableti i pametni telefoni. Iako mnogi ljudi misle da je e-knjiga jednostavna Vord ili PDF datoteka, prave veliku grešku. To nije tako iz jednostavnog razloga što se takav fajl može kopirati. Međutim, sve je to rezultat nedovoljne informisanosti.

Izdavanje elektronskog mesečnog časopisa je savršena odluka, jer se plasira pred neuporedivo veću publiku. Pored prenosivosti, elektronski mesečnik se može distribuirati skoro širom sveta preko velikih onlajn tržišta kao što su Google Play i iTunes. A izdavanje elektronskog mesečnog časopisa može se obaviti neuporedivo brže od štampanog, tj. za samo nekoliko nedelja.

Zato nema razloga da čekamo na pravu priliku, jer je ona upravo tu, te je zbog svega navedenog od Novinsko-izdavačke ustanove Makedonski informativno-izdavački centar, odlučila da simbolično, na naš najveći praznik Ilinden, ove 2020. godine od drugog avgusta, izađe na svetsko globalno tržište, odnosno u prodavnicu aplikacija Google Play kao i na Apple i iTunes, gde će svi naši čitaoci širom sveta moći da preuzmu naš sadržaj potpuno besplatno i koriste.

Novinsko-izdavačka institucija Makedonski informativno-izdavački centar posebnu pažnju posvećuje ovom problemu i razvija marketinške pakete posebno namenjene za onlajn promociju.

Želimo da razvijemo jedinstvenu ponudu svih izdanja – „Makedonska videlina” je mesečnik koji se pridržava visokoprofesionalnih novinarskih standarda, list koji neguje kulturu dijaloga i slobodu izražavanja. List ima nekoliko specijalizovanih redovnih priloga, a među njima se izdvaja dečji dodatak „Ѕunica“, književni časopis Videlo, kao i mnoga posebna izdanja knjiga u kojima kombinujemo klasični marketing sa digitalnim kako bismo efikasno došli do vaše publike, a sigurni smo da ćemo uz vašu pomoć, dragi čitaoci, uspeti u tome, navodi redakcija ovog časopisa.

https://books.apple.com/us/book/makedonska-videlina-magazin/id1526296869?ls=1&fbclid=IwAR07x-9YF7HqsoWOjkmu1ZUOFpodPgOVfbSiwrNTuvigusfEf8hbenNkOUc

https://play.google.com/store/apps/details?id=newlookentertainment.com.makedonciavgust&fbclid=IwAR2mwjNfrRSZuAL9joCcSsti8SLpED2rthwYGKHZe-sDQhyt-iaeTw_hZiM

Takođe smo uveli QR-kod kako bismo vam olakšali da nas pronađete na mreži. Posle četiri godine veb stranica kompanije ponovo radi, tako da časopisi mogu da se čitaju onlajn, kao i u prodavnici aplikacija, navodi redakcija ovog časopisa.

https://books.apple.com/us/book/makedonska-videlina-magazin/id1526296869?ls=1&fbclid=IwAR07x-9YF7HqsoWOjkmu1ZUOFpodPgOVfbSiwrNTuvigusfEf8hbenNkOUc

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com