Nacrtom zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica učesnici ratova od 1990-1999. godine dobiće status boraca i sva prava koja im iz tog statusa slede. Borci međutim tvrde da je zakon diskriminatorski i da uvodi kategorizaciju kojom se malom broju učesnika poslednjih ratova priznaje borački status.