недеља, јул 14

ЗБОГУМ 2020, СРЕЌНА НОВА 2021. година! / ZBOGOM 2020, SREĆNA NAM BILA NOVA 2021! (VIDEO)

0
38

Kako su „niški“ Makedonci ranije slavili dolazak novih godina

Оваа година беше и помина, никогаш повеќе да не се повтори! А во 2021. година, на сите, пред сè, им посакуваме добро здравје и се најдобро, и вирусот ковид-19 да исчезне засекогаш, за да можеме да се вратиме во нормален живот, на секојдневните активности и дружења! И  дај Боже да се гледаме почесто и да славиме сè што сме пропуштиле во 2020. година!

Со овие зборови, Блага Петрушевски, претседател на Здружението на граѓани на македонското национално малцинство „Вардар“ од Ниш, им ја честита претстојната Нова година на сите членови на Здружението, на сите негови сонародници, но и на сите граѓани на Ниш и Србија.

Во годината што изминува, „Вардар“ наполни 18 години, но за жал, полнолетството  не можеше да го прослави онака како доликува. Поради короната трпеа и планираните програмски активности. Затоа во Здружението се надеваат дека во 2021. година ќе можат да го надополнат сето тоа и да исполнат се што планираат за следната година.

Kako su „niški“ Makedonci ranije slavili dolazak novih godina

Во оваа година, без оглед на присутната епидемиолошка состојба, Здружението успеа да ги постигне целите утврдени со Статутот. Со тоа, сакам да кажам дека Здружението беше присутно во јавноста 104 пати, без разлика дали стануваше збор за обележување важни датуми, за нашите активности, за реализација на нашата програма или за тоа што во некои прилики учествувавме во извештаи на телевизија, радио, Интернет и весници.

Фактот што 24 различни медиуми објавија дури 76 написи за нас и за нашите активности, вклучително и јавниот ТВ сервис, регионалните и локалните ТВ станици, сведочи за тоа колку бевме активни дури и во времето на короната, вели Благе Петрушевски.

Kako su „niški“ Makedonci ranije slavili dolazak novih godina

Македонците од „Ниш“ беа добро застапени на Интернет: 16 портали објавија 44 објави за нив во 2020. година.

Короната не ги спречи да ги одржат традиционалните Денови на македонската култура во Ниш, тие имаа и литературна вечер и учествуваа на разни градски и регионални настани и натпревари каде освоија осум златни медали, една златна плакета и статуата на императорот Константин.

Целата епидемија беше дополнителен поттик да не се откажуваат од нивните хумани активности. Тие учествуваа во хуманитарната Тортијада во Ниш, активности на доброволно дарување крв и Чепенинг (донирање на пластични тапи) a не ги заборавија и своите членови на кои им требаше помош.

Kako su „niški“ Makedonci ranije slavili dolazak novih godina

Не можевме да сториме се што планиравме, или поради епидемиолошки ограничувања, но и поради намалено финансирање. Сепак, сторивме сè што можевме,  иако е тоа во помал обем. Најмногу од сè, на нашите членови им недостасуваше дружењето во секој четврток, одбележувањето на роденденскиот четврток секој месец, како и традиционалната македонска вечер и затоа се подготвуваме да го „прославиме“ сето тоа „двапати“ кога епидемијата ќе заврши, вели Петрушески.

Kako su „niški“ Makedonci ranije slavili dolazak novih godina

Тие се прилагодија на целата ситуација, па на крајот на годината одржаа онлајн седница на Собранието на здружението „Вардар“, на која беа усвоени поднесените извештаи за работа,  финансискиот извештај и извештајот на Надзорниот одбор за 2020. година а едногласно беа усвоени и Плановите за 2021. година, за најактивна членка во 2020. година беше прогласена г-ѓа Росанда Николиќ и беше доделена „благодарница“ за десет години активно членство на членовите Олгица Цветановска и Кристивое Цветановски.

Се надеваме дека ќе се вратиме на планираните активности и дека во следната година ќе ја одбраниме „титулата“  најдобро здружение на Македонците во Србија. Оваа година имавме резултати да ја одбранеме „титулата“, но беше решено да се „прескокне“ целата година и да се заборави што е можно поскоро, вели Петрушевски.

Уште еднаш им ги честитаме новогодишните и Божиќните празници на нашите членови, сонародници и сограѓани, како и на сите организации со кои негуваме добри односи со години и имаме успешна соработка.

ZBOGOM 2020, SREĆNA NAM BILA NOVA 2021!

Kako su „niški“ Makedonci ranije slavili dolazak novih godina

Ova godina bila i prošla, nikad se ne ponovila! A u 2021. svima želimo pre svega dobro zdravlje i svako dobro i da virus covid-19 zauvek ode kako bi mogli da se vratimo normalnom životu, svakodnevnim aktivnostima i druženjima! I daj Bože da se u njoj češće viđamo i slavimo sve što smo u 2020.godini propustili!

Tim rečima Blage Petruševski, predsednik Udruženja građana makedonske nacionalne manjine „Vardar“ iz Niša čestita svim članovima Udruženja, svim svojim sunarodnicima, ali i svim građanima Niša i Srbije predstojeću Novu godinu.

U godini koja odlazi, „Vardar“ je napunio 18.godinu postojanja, ali punoletstvo, nažalost, nije mogao da proslavi kako valja. Zbog korone, trpeo je i zacrtani program aktivnosti.  Zato se u Udruženju nadaju da će u 2021. uspeti da sve to nadoknade i da ispune sve ono što planiraju za nastupajuću godinu.

Kako su „niški Makedonci ranije slavili dolazak novih godina

U ovoj godini, bez obzira na postojeću epidmiološku situaciju, Udruženje je uspelo da ostvari ciljeve predviđene Statutom. Pod time mislim da je Udruženje 104 puta bilo prisutno u javnosti, bilo da je reč o obeležavanju značajnih datuma, našim akcijama, realizciji našeg programa, ili da smo nekim od povoda učestvovali u izveštavanjima na televiziji, radiju, interenetu i novinama. Koliko smo bili aktivni čak i u doba korone, svedoči i podatak da su 24 različita medija objavila čak 75 priloga o nama i našim aktivnostima, uključujući i javni tv servis, regionalne i lokalne tv stanice, kaže Blage Petrušesvski.

Kako su „niški“ Makedonci ranije slavili dolazak novih godina

„Niški“ Makedonci bili su dobro zastupljeni na internetu: 16 portala postavilo je 43 objave o njima u 2020.godini.

Nije ih korona sprečila ni da održe tradicionalne Dane makedonske kulture u Nišu, imali su i književno veče, a učestvovali su i na raznim gradskim i regionalnim manifestacijama i takmičenjima na kojima su osvojili osam zlatnih medalja, jednu zlatnu plaketu i statuu Cara Konstantina.

Kako su „niški Makedonci ranije slavili dolazak novih godina

Cela epdiemija bila je dodatni podstrek da ne odustanu od svojih humanitarnih aktivnosti. Učestvovali su u humanitarnoj Tortijadi u Nišu, akcijama dobrovoljnog davanja krvi i Čepeningu (doniranje plastičnih čepova), a nisu zaboravili ni svoje članove kojima je pomoć bila neophodna.

Nismo mogli da uradimo sve što smo planirali, ili zbog epidimioloških ograničenja, ali i smanjenog finansiranja. Međutim, sve što smo mogli – uradili smo, pa makar i u manjem obimu. Najviše je našim članovima nedostajalo druženje četvrtkom, obeležavanje rođendanskog četvrtka svakog meseca, kao i tradicionalno Makedonsko veče i zato se spremamo da, kad epdimeija bude okončana, sve to „duplo“ proslavimo, kaže Petruševski.

Prilagodili su se celoj situaciji, pa su i krajem godine online održali Sednicu Skupštine Udruženja Vardar, na kojoj su usvojeni podneti izveštaji o radu, finansijski izveštaj i izveštaj Nadzornog odbora za 2020. godinu, jednoglasno usvojeni  planovi za 2021. godinu, a za najaktivnijeg člana u 2020. godini proglašena je g-đa Rosanda Nikolić i dodeljene su “blagodarnice” za desetogodišnje aktivno članstvo članovima Olgici Cvetanovskoj i Kristivoju Cvetanovskom.

Nadamo se da ćemo se vratiti ustaljenim aktivnostima i da ćemo u narednoj godini odbraniti „titulu“ najboljeg udruženja Makedonaca u Srbiji. Ove godine smo imali rezultate da odbranimo „titulu“ , ali je odlučeno da se cela godina „preskoči“ i što pre zaboravi, kaže Petruševski i dodaje:

Još jednom, čestitamo i novogodišnje i Božićne praznike našim članovima, sunarodnicima i sugrađanima, kao i svim organizacijama sa kojima već godinama gajimo dobro odnose i imamo uspešnu saradnju.

Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

Leave a reply