Mere Štaba za vanredne situacije opštine Bela Palanka

Mere Štaba za vanredne situacije opštine Bela Palanka

Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Bela Palanka, na sednici održanoj dana 18.03.2020.godine, doneo je sledeći

Z AK LJ U Č A K

I Izdaje se naredba za skraćenje radnog vremena i ograničava radno vreme ugostiteljskih objekata , poslastičara, kladionica, prodajnih objekata svih vrsta, kioska, apoteka, velikoprodajnih objekata i objekata drugog ili sličnog tipa – od 07.00 – 18.00 časova, osim veterinarskoj stanici i veterinarskim ambulantama zbog neodložnih veterinarskih intervencija, i to samo u hitnim slučajevima.

II Štab za vanredne situacije opštine Bela Palanka je dana 18.03.2020. godine prihvatio Mere o ograničenju kretanja koje je uvela Vlada Republike Srbije, koje se odnose na građane starosti 65 i više godina.

Zabranjeno je stanovnicima naselja Bela Palanka, starosti od 65 i više godina da napustaju svoje domove, odnosno tokom celog dana moraju biti kod kuće.

Kada je reč o seoskim naseljima na teritoriji opštine Bela Palanka, starosna granica je 70 i više godina.

Svi ostali građani bez obzira na godine starosti, od 20.00 časova do 05.00 časova ujutro, moraju biti kod kuće.

III Štab za vanredne situacije opštine Bela Palanka je dana 18.03.2020. godine prihvatio Mere za vreme trajanja vadrednog stanja Doma Zdravlja Bela Palanka a koje se ogledaju u realizaciji sledećih aktivnosti i zadataka, i to:

1) Formiranje posebne ambulante, počev od 18.03.2020.godine sa prostorijom za prihvatanje pacijenata sa povišenom telesnom temperaturom i respiratornim tegobama.

-ambulanta je smeštena u prostorijama nekadašnje „medicine rada“ , sa ulazom iz kruga Doma zdravlja, sa zadnje strane.Prostorija je vidno obeležena;

-ambulanta će raditi svakodnevno u vremenu od 07:00 do 19:00 časova;

-poželjno je da pacijenti sa gore navedenim simptomima, pre svog dolaska kontaktiraju dežurnog lekara na broj telefona 018/853-087;

2) Za vreme trajanja vanrednog stanja svi preventivni, sistematski i skrining pregledi se obustavljaju.

3) Kontrole i dijagnostički pregledi koji su ranije zakazani, a koji nisu neophodni, treba da se otkažu, odnosno odlože.

4) INR kontrole (protrobinsko vreme) se svodi na racionalnu, neophodnu meru, i po uputu dr Anđelije Živković-Stanojević, kao i sve kontrole koje nisu vremenski i simptomatski uslovljene.

5) Hronični bolesnici svoju terapiju mogu dobiti telefonskim pozivom svog izabranog lekara, odnosno automatskim podizanjem leka na osnovu uredbe Ministarstva zdravlja o produženju važenja izdatog e- recepta.

6) VAŽNI TELEFONI za pitanja pacijenata:

Dom zdravlja Bela Palanka: 018/853-087 i 018/855-300

Epidemiološka služba Zavoda za javno zdravlje Pirot: 010/343-994

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije: 064/8945235

Institut za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“: 011/268-4566

IV U cilju koordinacije aktivnosti i zadataka Vlade Republike Srbije i naloženih mera za sprečavanje širenja virusa „COVID-19“ , Opštinski štab za vanredne situacije izdaje naredbu JKP „Komnis“ Bela Palanka, da u delokrugu svog rada, koji se odnosi na sahranjivanje lica, izda upozorenje i obavesti korisnike ovih usluga da se obustavljaju svi zakazani parastosi, sa korišćenjem sale prilikom sahrane. Sahrane ogranizovati u što manjem broju prisutnih lica. Ovo upozorenje se odnosi kako za gradsko groblje u Beloj Palanci, tako i za sva seoska groblja na teritoriji opštine.

V Zaključak objaviti na zvaničnom sajtu Opštine Bela Palanka i dostaviti Opštinskoj upravi, JKP „Komnis“ Bela Palanka, Predsednicima MZ, Opštinskom štabu za vanredne situacije i arhivi.