TV ZONA PLUS – HD

VESTI IZ NIŠA I REGIONA

Današnje vesti Društvo Kultura PROJEKTI 2022 VESTI КАДЕ СТЕ МАКЕДОНЧИЊА (GDE STE MAKEDONCI)

,,ЗАПЕЈ, ЗАСВИРИ И ЗАИГРАЈ“ – МАКЕДОНЦИТЕ ВО РАШКИОТ ОКРУГ/ “PEVAJ, SVIRAJ, IGRAJ” – MAKEDONCI U RAŠKOM OKRUGU

Здружение на граѓани на македонската национална заедница од Рашкиот округ „Кирил Пејчиновиќ” е запишано во регистарот на 9 јануари 2009. година во Краљево, според важечките прописи во Србија и со одлука на Министерството за државна администрација и локална самоуправа, а пререгистрирано во 2011. година, според тогаш важечкиот закон. (АПР Регистар на здруженија БУ 13271/2011).

Нашето здружение функционира како непартиско, невладино и непрофитно здружение кое ја покрива територијата на  Рашкиот регион, Марија Зафировска Продановиќ, претседател на здружението, ја започнува приказната.

Целта на формирањето на нашето здружение е зачувување на националниот идентитет, потоа негување на македонската и српската култура и историја, како и развој и негување на воспитно-образовни, спортски, правни, економски и други неполитички активности, помагање за воспоставување соработка на сите нивои, се со цел зајакнување на српските и македонските економски, културни и други врски.

Потоа, дружење, меѓусебно запознавање, како и соработка со слични здруженија на територијата на Србија, Македонија и пошироко и промовирање на културните вредности на сите можни нивои.

Значајно е да се спомене дека здружението се обидува да придонесе за развој на меѓуетничките односи меѓу македонското малцинство и српскиот народ во Република Србија, кои во моментов се на високо ниво, вели Зафировска Продановиќ.

СИТЕ СЕ ДОБРЕДОЈДЕНИ, БЕЗ РАБОТА НА НАЦИОНАЛНОСТ

Членството во здружението е доброволно, може да се приклучи секој кој ќе го прифати статутот на здружението. Секој член мора активно да придонесува за постигнување на нашите цели и да се труди да го зачува угледот и интересот на нашето здружение. Со гордост можеме да кажеме дека како членови на нашето здружение имаме луѓе кои не се Македонци по потекло, но кои нашата цел ја препознаа како нивна и придонесуваат за организација и реализација на културни настани, особено за соработка со слични организации на територијата на Србија.

Како резултат на нашата досегашна работа, би сакале да ја споменеме иницијативата за збратимување на градот Краљево и општината Ѓорче Петров од Скопје. Збратимувањето на градските библиотеки на градот Краљево и градот Прилеп, збратимувањето на основните училишта од Краљево и Прилеп, вели Зафировска Продановиќ.

Со помош на здружението беа воспоставени врски меѓу неколку српски и македонски компании кои успешно соработуваат меѓу себе, се со цел што повеќе да се зајакнат економските односи на овие две земји.

Ние сме и иницијатори и организатори на хуманитарни акции за помош на настраданите од земјотресот во Краљево, како и на настраданите од поплавите во Скопје и други места.

Соработка со акциони клубови од Краљево и Македонија, како и учество во организација и реализација на одредени активности за време на ОРА Краљево.

ПОДДРШКА ОД ГРАД КРАЉЕВО

Во текот на сите наши активности секогаш имавме поддршка и соработка со институциите на Град Краљево.

Учествувавме на голем број културни манифестации каде се негува традиционалното културно наследство, на кои освоивме голем број на признанија, дипломи, награди и тоа

настани како што се: „Вешта жена“, „Сребрен казан“ – Краљево, „Златни нити“ – Врњачка Бања, „Баницијада“ – Бела Паланка, „Етно фестивал“ – Јабука, „Купусијада“ – Мрчаевци итн.

На настаните „Денови на јоргованот“ – Маглич, „Сесловенски кулинарски средби“, во Слатина кај Чачак и „Златна нити“ – Врњачка Бања ја претставивме нашата македонска кујна со различни специјалитети кои го привлекоа вниманието на набљудувачите. Нашите штандови секогаш се украсени со традиционални уметнички ракотворби каде може да се видат техники на плетење, ткаење, везење и керамика.

ТРАДИЦИЈА И ПРЕКУ НАРОДНАТА КУЈНА И ПРЕКУ ПЕСНАТА

Покрај учеството во промоцијата на традиционалната храна и обичаите, нашата истоимена пеачка група „Кирил Пејчиновиќ“ ја презентираше нашата традиционална музика и секогаш беше поздравена со громогласен аплауз од публиката. Со своето традиционално српско и македонско оро и изворна песна од  двете земји, таа секогаш успеваше да ги освои срцата на публиката, да создаде добри вибрации и одлично расположение. Хорот и песните се идентитетот на еден народ, животот и творештвото.

Нашите фолклорни песни и ора, кои се идентитет на нашиот народ, на уметнички начин беа претставени на настани во Македонија и Србија, како што се: „Етно саем“ – Пехчево, „Пеце Атанасовски“ – Прилеп, „Етно саем“ – Гази Баба – Скопје, „Охридско лето“, „Пиво фест“ – Прилеп, „Власинско лето“ – Сурдулица,…

Самостојни настапи имавме во Делчево, Пехчево, Берово, Скопје, Сплит… како и во манастирите Св. Димитрија во Прилеп, Св. Наум во Охрид, каде пејачката група се претстави со духовни песни.

,,ЗАПЕЈ, ЗАСВИРИ И ЗАИГРАЈ“

Организатори сме на културната манифестација ,,Запеј, засвири и заиграј“, на која учествуваат голем број културно-уметнички друштва од цела Србија, како и гости од Македонија, каде луѓето со песна и оро се братимат.  Оваа манифестација досега е успешно реализирана дванаесет пати.

Организиравме многу хуманитарни и добротворни акции, се со цел да им помогнеме на оние на кои помошта им е најпотребна. Децата од ромска националност ги израдувавме со подароци кои беа рачно изработени од нашите членови (плетени шалови, ракавици, капи и џемпери).

ЗАЧУВАЊЕ НА МАЈЧНИОТ ЈАЗИК

Знаеме дека на секој на кој мајчиниот јазик нее српски има право да го учи и негува својот, а Владата на Србија е многу либерална кон националните заедници, затоа и ние учествувавме во проектот за зачувување на нашиот мајчин јазик, јазикот на нашиот предци, преку реализација на курсот „Добредојдовте на македонски јазик“ под покровителство на Националниот совет на Македонците во Р. Србија. Курсот беше бесплатен и можеше да го посетува секој кој сакаше да го научи и запознае македонскиот јазик, како еден од словенските јазици. Поради големиот интерес, курсот се одржа и во Врњачка Бања.

Во организација на здружението, секоја година се организираат меѓусебни посети на децата од Краљево – Македонија и децата од Македонија – Краљево.

Организатори сме и на меѓународната манифестација „Вешта жена“ која во Македонија постои 30 години, а во Краљево 6 години по ред.

Имплементиран е проектот „Интерактивен младински културно-забавен камп во Краљево“, финансиран од Министерството за надворешни работи на Република Македонија, кој имаше за цел неформална социјализација на нашите најмлади членови со цел да се поттикне нивната идентификација со македонската култура.

Со помош на тој проект, во нашата канцеларија започна да функционира работилница (новинарска, музичка, географска и креативна работилница) каде децата можат да учат за новинарската работа, да го изразат својот уметнички и креативен талент преку сликање, а воедно да посетуваат курс  за македонски јазик.

Едукативните работилници се бесплатни, ги водат стручни лица, а право на нивно присуство имаат сите деца без разлика на националноста. Како резултат на овие активности беа испечатени детското списание „Везилка“, бројни плакати и плакати кои го прикажуваат нашето културно наследство, како и уникатни рачно изработени детски креации, како накит, слики, магнети и сл.

Во нашето здружение, можете да добиете бесплатни правни и логопедски совети од експерти, кои секогаш се подготвени да ви излезат во пресрет.

Нашето здружение воспоставува контакти со различни здруженија, организации и институции и се труди да ја подобри соработката не само на регионално ниво, туку и на полето на меѓународната соработка, вели Марија Зафировска Продановиќ, претседател на здружението.

“PEVAJ, SVIRAJ, IGRAJ” – MAKEDONCI U RAŠKOM OKRUGU

Udruženje građana makedonske nacionalne zajednice iz Raškog okruga „Kiril Pejčinović“ je upisano u registar 9. januara 2009. godine u Kraljevu, po važećim propisima u Srbiji i odlukom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a preregistrovano 2011. godine, prema tada važećem zakonu. (APR Registar udruženja BU 13271/2011).

Naše udruženje funkcioniše kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje koje pokriva teritoriju Raškog regiona, započinje priču Marija Zafirovska Prodanović, predsednica udruženja.

Kako kaže, cilj formiranja udruženja je očuvanje nacionalnog identiteta, zatim negovanje makedonske i srpske kulture i istorije, kao i razvoj i negovanje prosvetnih, sportskih, pravnih, privrednih i drugih nepolitičkih delatnosti, pomaganje za uspostavljanje saradnje na svim nivoima, imaju za cilj jačanje srpskih i makedonskih ekonomskih, kulturnih i drugih veza.
Zatim druženje, upoznavanje, kao i saradnja sa sličnim udruženjima na teritoriji Srbije, Makedonije i šire i promocija kulturnih vrednosti na svim mogućim nivoima.

Značajno je napomenuti da udruženje nastoji da doprinese razvoju međunacionalnih odnosa između makedonske manjine i srpskog naroda u Republici Srbiji, koji su trenutno na visokom nivou, kaže Zafirovska Prodanović.

DOBRODOŠLI SVI, BEZ OBZIRA NA NACIONALNOST

Članstvo u udruženju je dobrovoljno, može se učlaniti svako ko prihvati statut udruženja. Svaki član mora aktivno da doprinese ostvarenju naših ciljeva i da se zalaže za očuvanje ugleda i interesa našeg udruženja.

Sa ponosom možemo da kažemo da kao članove našeg udruženja imamo ljude koji po poreklu nisu Makedonci, ali koji su naš cilj prepoznali kao svoj i doprinose organizaciji i realizaciji kulturnih događaja, posebno za saradnju sa sličnim organizacijama na teritoriji Srbije.

Kao rezultat dosadašnjeg rada izdvajamo inicijativu za bratimljenje grada Kraljeva i opštine Đorče Petrov iz Skoplja. Bratimljenje gradskih biblioteka grada Kraljeva i grada Prilepa, bratimljenje osnovnih škola iz Kraljeva i Prilepa, navodi Zafirovska Prodanović.

Uz pomoć udruženja uspostavljene su veze nekoliko srpskih i makedonskih kompanija koje međusobno uspešno sarađuju, a sve u cilju što većeg jačanja ekonomskih odnosa ove dve zemlje.
Takođe smo inicijatori i organizatori humanitarnih akcija za pomoć stradalima u zemljotresu u Kraljevu, kao i nastradalima u poplavama u Skoplju i drugim mestima.

Saradnja sa akcionim klubovima iz Kraljeva i Makedonije, kao i učešće u organizaciji i realizaciji pojedinih aktivnosti tokom ORA Kraljevo.

PODRŠKA GRADA KRALJEVA

Tokom svih naših aktivnosti, uvek smo imali podršku i saradnju sa institucijama Grada Kraljeva.
Učestvovali smo na velikom broju kulturnih manifestacija na kojima se neguje tradicionalna kulturna baština, na kojima smo osvojili veliki broj priznanja, diploma, nagrada i tako dalje.

Manifestacije kao što su: „Vešta žena“, „Srebrni kotlić“ – Kraljevo, „Zlatne niti“ – Vrnjačka Banja, „Banicijada“ – Bela Palanka, „Etno festival hrane“ – Jabuka, „Kupusijada“ – Mrčajevci itd.

Na manifestacijama „Dani jorgovana” – Maglič, „Sveloslovenski kulinarski susreti”, u Slatini kod Čačka i „Zlatne niti” – Vrnjačka Banja, predstavili smo našu makedonsku kuhinju sa raznim specijalitetima koji su privukli pažnju posmatrača. Naši štandovi su uvek ukrašeni tradicionalnim umetničkim rukotvorinama gde se mogu videti tehnike pletenja, tkanja, veza i keramike.

TRADICIJA I KROZ NACIONALNU KUHINJU I KROZ PESMU

Pored učešća u promociji tradicionalne hrane i običaja, naša istoimena pevačka grupa „Kiril Pejčinović“ predstavila je našu tradicionalnu muziku i uvek je bila ispraćena gromoglasnim aplauzom publike. Svojom tradicionalnom srpskom i makedonskom igrom i izvornom pesmom iz obe zemlje uvek je uspevala da osvoji srca publike, stvori dobre vibracije i odlično raspoloženje. Hor i pesme su identitet jednog naroda, život i stvaralaštvo.

Naše narodne pesme i igre, koje su identitet našeg naroda, umetnički su predstavljene na manifestacijama u Makedoniji i Srbiji, kao što su: „Etno vašar“ – Pehčevo, „Pece Atanasovski“ – Prilep, „Etno vašar“ – Gazi Baba – Skoplje. , “Ohridsko leto”, “Bir fest” – Prilep, “Vlasinsko leto” – Surdulica,…

Imali smo samostalne nastupe u Delčevu, Pehčevu, Berovu, Skoplju, Splitu… kao i u manastirima Sv. Dimitrija u Prilepu, Sv. Nauma u Ohridu, gde je pevačka grupa izvodila duhovne pesme.

“PEVAJ, SVIRAJ, IGRAJ”

Organizatori smo kulturne manifestacije „Pevaj, sviraj i igraj“ u kojoj učestvuje veliki broj kulturno-umetničkih društava iz cele Srbije, kao i gosti iz Makedonije, gde se ljudi uz pesme i igre bratime. Ovaj događaj je do sada uspešno realizovan dvanaest puta.

Organizovali smo mnoge humanitarne i dobrotvorne akcije, a sve sa ciljem da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Romsku decu smo obradovali poklonima koje su naše članice ručno izradile (pletene marame, rukavice, kape i džemperi).

OČUVANJE MATERNJEG JEZIKA

Znamo da svako kome srpski nije maternji jezik ima pravo da ga uči i neguje, a Vlada Srbije je veoma liberalna prema nacionalnim zajednicama, zato smo i mi učestvovali u projektu očuvanja maternjeg jezika, jezika našeg predaka, kroz realizaciju kursa „Dobro došli na makedonski jezik“ pod pokroviteljstvom Nacionalnog saveta Makedonaca u R. Srbija. Kurs je bio besplatan i mogli su ga pohađati svi koji su želeli da nauče i upoznaju makedonski jezik, kao jedan od slovenskih. Zbog velikog interesovanja kurs je održan i u Vrnjačkoj Banji.

U organizaciji udruženja svake godine se organizuju međusobne posete dece Kraljeva – Makedoniji i deca iz Makedonije – Kraljeva.

Organizatori smo i međunarodne manifestacije „Vešta žena“ koja u Makedoniji postoji 30 godina, a u Kraljevu 6 godina za redom.

Realizovan je projekat „Interaktivni omladinski kulturno-zabavni kamp u Kraljevu“, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Makedonije, koji je imao za cilj neformalno druženje naših najmlađih članova u cilju podsticanja njihove identifikacije sa makedonskom kulturom.

Uz pomoć tog projekta u našoj kancelariji počela je da funkcioniše radionica (novinarska, muzička, geografska i kreativna radionica) gde deca mogu da uče o novinarskom radu, da izraze svoj umetnički i kreativni talenat kroz slikanje, a ujedno pohađaju kurs makedonskog jezika.

Edukativne radionice su besplatne i vode ih stručnjaci, a pravo da pohađaju imaju sva deca, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Kao rezultat ovih aktivnosti štampan je dečji časopis „Vezilka“, brojni plakati i plakati koji oslikavaju našu kulturnu baštinu, kao i unikatne dečije kreacije ručno rađene, poput nakita, slika, magneta i dr.

U našem udruženju možete dobiti besplatne pravne i logopedske savete od stručnjaka, koji su uvek spremni da vam izađu u susret.

Naše udruženje ostvaruje kontakte sa različitim udruženjima, organizacijama i institucijama i nastoji da unapredi saradnju ne samo na regionalnom nivou, već i u oblasti međunarodne saradnje, zaključuje Marija Zafirovska Prodanović, predsednica udruženja.


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com