Stanari ne odustaju: Manja cena grejanja, ili masovna isključenja sa toplovoda

Stanari ne odustaju: Manja cena grejanja, ili masovna isključenja sa toplovoda

RADIJATORIPredstavnici skupština stanara ostali su pri svom zahtevu za smanjenje cene grejanja nakon još jednog sastanka sa predstavnicima grada.
Nisu se složili sa merama koje je Grad predložio, a to je smanjenje troškova ugradnjom delitelja toplote i izmenom tarifnog sistema.
Jedan od inicijatora akcije, Saša Kostić kaže da je sledeći korak registrovanje udruženja koje bi delovalo u interesu stanara. Do tada, predsednici skupština stanara održaće sastanke u svojim zgradama kako bi svi podržali inicijativu o isključenju sa Toplane ukoliko njihovi zahtevi ne budu prihvaćeni.
Inače, inicijativu za smanjenje cene grejanja potpisalo je oko 400 skupština stanara u Nišu.

6 thoughts on “Stanari ne odustaju: Manja cena grejanja, ili masovna isključenja sa toplovoda

 1. Neosporna je činjenica da gradska Vlast i Miloš Bunđur ne žele da se naplata grejanja uvede u zakonite okvire i da se naplaćuje samo isporučeni kwh izmereni na kalorimetru u predajnoj stanici objekta x prodajna cena za kwh = IZNOS OBAVEZE SVIH KORISNIKA, kao i da se grejanje naplaćuje samo za mesece kada se toplotna energija i isporučuje.
  Ako se pogledaju fakture za gas iz perioda 2014/15, koji se nalaze na sajtu Toplane Niš, može se lako konstatovati razlog zašto su računi građana nepravilno uvećani. Gradska vlast ima dugovanja za neplaćene račune iz 2014 god za buđetske korisnike, a i Toplana ima neplaćene račune za gas. Tako su se dogovorili sa dobavljačem da u računima za isporučene količine gasa od Januara do Maja ugrade iznose dugovanja tako što će povećati cenu gasa u fakturama (višim od odobrenih) i time reprogramirati i naplatiti ranija dugovanja. Povećanja cene gasa su bila u Novembru 2014 , i od Marta 2015 , a ne od Januara 2015 i ne za toliko povećanje kako je prikazano na fakturama, što se može videti delenjen iznosa UKUPNO ZA PLAĆANJE sa ISPORUČENOM KOLIČINOM.
  Na ovaj način, trebalo je da građani svojim plaćanjem grejanja, isplate i ranije dugove Grada i Toplane, a to je trebalo da se u fakturama od Januara do kraja sezone unese u račune građana. Kako su građani shvatili da su računi nenormalno uvećani opravdano su pristupili protestu zahtevajući da se isključe sa sistema grejanja. Otuda ta grčevita borba da se zadrže korisnici koje i dalje pokušavaju da obmanu obećanjima o ispravnim računima i subvencijama a sa ciljem da se ovakva nezakonita naplata što duže održi, što građani više nisu u stanju da plaćaju i moraju samo udruženi da se izbore sa Vlastima koje štite samo svoje interese a nije ih briga za interese građana čiji su oni tobože predstavnici.
  Tako i smena većnika koji je advokat koji je zastupao građane u sporu sa Toplanom je očigledno smetala gradonačelniku Perišiću kada se odlučio da ga smeni tobože zbog sukoba interesa. Izgleda da se vlast ne shvata da su oni tu da svojim radom obavljaju poslove za interes građana a ne da štite samo interese partije na vlasti i lične interese.

 2. Šta treba građani da urade: Da bi posedovali ispravne i VALIDNE podatke o isporučenim kwh objektu, treba da snime stanja o isporučenim kwh OBJEKTU, (koje kalorimetar memoriše 36 zadnjih meseci ) isto da saberu UKUPNU STANBENU POVRŠUNU koji plaćaju grejanja preko ovog instrumenta. Poželjno je da kao dokaz snimite fotoaparatom sa datumom stanja, na ovaj način će te imati stvarne podatke i za celu grejnu sezonu a i za izračunavanje kada se povečava cena kwh od grejanja. Ako godišnju isporuku kwh objektu, podelite sa ukupnom stanbenom površinom, dobiće se količina kwh isporučena po m2 stana, množenjem sa površinom stana i prodajnom cenom za kwh, dobija se STVARNA GODIŠNJA OBAVEZA svakog korisnika. Uporedite sa zbirom fakturisanih za 12 meseci (od objedinjene naplate ) pa će te videti koja je razlika koja vam je više zaračunata. Izdavanje fiktivnih zaduženja za ne izvršene usluge (isporuke kwh objektu a i korisniku je KRIVIČNO DELO) pa Skupštine stanara mogu pokrenuti protiv ovako izdatih računa od strane Objedinjene naplate i Toplane.
  Prosečna količina kwh, koja se godišnje isporuči po m2 stanbenog prostora (u Beogradu na osnovu zadnjih 10 god iznosi 96,0547 kwh/m2 stana -za plaćanje, dok po ukupno zagrevanom prostora u objektu iznosi 89,6817 kwh/m2 god, jer se veća površina greje i hodnik zgrade).
  Toplana može da fakturiše samo isporučene kwh objektu x prodajna cena za kwh i ništa više.
  Vaše pravo je Skupštine stanara, da izdat račun deli na korisnike a da korisnika koji ne želi da plati visoku cenu kwh za grejanje da isključite iz raspodele i da plambirate radijatore a cevi (vertikale isključeni korisnik mora da izoluje) tako da ne preuzima toplotu koju ostali korisnici plaćaju. Instalacija u zgradi je vlasništvo stanara a ne Toplane i zato je to pravo korisnika.
  Toplana nema pravo da isključenom korisniku naplaćuje pod bilo kakvim izgovorom
  ništa, jer isporučene kwh već plaćaju korisnici koji su ostali da se ovako greju.
  Građani niša treba da se obrate USTAVNOM SUDU za sve sporne odluke gradske vlasti i Toplana, koje si izmišljene radi očuvanja monopolskog položaja i nezakonitog sticanja prihoda.

 3. Kada se plaća grejanje samo za mesece kada se isporučuje toplotna energija ( a što je jedino ispravno) daću primer za objekat sa 8174 m2 stanbenog prostora za potrošnju u sezoni 2014/15, na osnovu očitanih stanja kalorimetra. U Okt . isporučeno je 36.730 kwh podeljeno sa 8174 m2 =4,4935 kwh/m2, obaveza stana od 60 m2 =4,4935 kwh/m2 x 60 m2 x 6,82 din=1838,74 din -6% za plaćanje u roku)=1728,42 din; za Nov isporučeno 97.980 kwh, a obaveza = 4.610,66 din; za Dec isporučeno 161.700 kwh a obaveza je 7.609,18 din; Od 01.01.2015 povećana je cena kwh na 7,14 din; Isporučeno je u Jan.=169.621 kwh ; a obaveza je 8.353,38 din; u Feb =145.610 kwh a obaveza je 7.173,54 din; u Mar.=120.980 kwh; a obaveza je 5.960,10 din; i u Apr=56.370 kwh a obaveza je 2.777,07 din. Ukupna stvarna obaveza je 38.215,50 din. Isporučeno objektu ukupno 788.990 kwh god, podeljeno sa 8174 m2 stana=96,5243 kwh/m2 stana; Ukupna obaveza objekta je 5.538.537,4 din -6% =5.206.225,16 din za grejanje u 2014/15 god.
  Na isti dogovoren način posredstvom Udruženja toplana Srbije iz Užica, Toplane se dogovaraju kartelski o načinu obračunavanja grejanja. Tako i u Beogradu se kao u Nišu korisnici varaju primenom izvedene cene din/m2 god sa kojom se naplaćuje 200,6 kwh/m2 stana dok se isporučuje kao što sam naveo 96,5243 kwh/m2 stana, i to je obmana kojom se decenijama korisnici varaju i pljačkaju.

 4. Nadam se da Nišlije neće nasesti na podvalu sa deliteljima toplote i sumnjivim merenjima. Neka predlagač javno objasni delitelje toplote, kao funkcionišu i kako se obavlja merenje. Samo udruženi možete postići da vas uvažavaju i da prestanu da prave budele od vas.

 5. Ono što je važno da se zna, od položaja ugradnje deljitelja toplote na radijatoru zavisiće koliko će on registrovati neku vrednost . Znamo da temporatura radujatora nije ista na svim mestima, u gornjem delu gde je i ulaz tople vode je najtopliji a u donjem delu je znatno hladniji, otuda je ta metoda određivanja utrošenih kwh nepouzdana i neprihvatljiva, jer je tako nemoguće kontrolisati račune koje će drugi deliti navodnu potrošnju koju niko u zgradi neće moći da kontroliše ispravnost naplate. Nikome ne treba davati punomoćje da vam deli račun toplane a pogotovo ako ima te delitelje. Koliko je to nesigurno možete pročitati na sajtu službenog lista grada Beograda: http://www.sllistbeograd.rs i u arhivi nađite godinu 2003 broj 24 u kome je ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA NA TERITOTIJI GRADA BEOGRADA gde je u članovima 10, 11, 12 i 13 dato način naplate pa i sa deljiteljima .Treba znati da se toplotna energija koju šalje toplana usklađuje prema spoljnoj temperaturi vazduha i automatskom regulacijom merenjem spoljne temperature i temperature ulazne vode i povratne vode nakon predaja toplote u zgradi , otvara ili prigušuje ventil koji reguliše da temperatura u prostoriji nemože preći 20 stepeni, tako da sa deljiteljima vi možete samo umanjiti dotok tople vode ali time i smanjujete temperaturu u prostoriji a to se i sada može postići pritvaranjem ventila. Nemože se dobiti viša temperatura od 20 stepeni. Ovo je potpuno nepotreban trošak plaćanje ovih ventila, već se treba fokusirati na prodajnu CENU kwh i da sami očitavate kalorimetar i vršite raspodelu bez Objedinjene naplate.

 6. Ugradnjom deljitelja toplote je unošenje ” trojanskog konja” u naplatu grejanja. Šta je bitno što se mora tražiti da se ostvari:
  1. da se naplata grejanja obavlja za isporučene kwh objektu mesečno x prodajna cena= iznos za celu zgradu i ništa više (kao fiksni deo, instalisana snaga ili angažovana snaga jer je to način da se uveća račun)
  2. Da se račun od Toplane dostavlja mesečno (samo kada se i isporučuje toplotna energija za Oktobar zaključno sa Aprilom naredne god, znači 7 Računa.
  3. Toplana mora da formira prodajnu cenu za kwh ( koja je konačna sa svim porezima i dažbinama i nema nikakve druge cene (fiksne i varijabilne) kao što je to kod svih ostalih roba na tržištu.
  4. Isključenje korisnika nije u nadležnosti Toplane, već je to volja korisnika koji će sa skupštinom stanara vlasnika stanova regulisati jer je to samo njihovo pravo odlučivanja ,ukoliko mu prodajna cena koju je dala Toplana ODGOVARA.
  5. Zašto ne ugrađivati deljitelje: Samo kalorimetar u predajnoj stanici je verifikovan od strane kontrole mera i baždaren da ima zahtevanu tačnost merenja. deljitelji toplote ne pokazuju utrošak kwh, već se mora konplikovanim preračunavanjem izračunavanjem doći do neke vrednosti a koju svaki korisnik u zgradi nemože da proveri a to je KLJUČNO ZA NOVU OBMANU KORISNIKA. Prihvatanje ovakvog načina onemogućena je provera korisnika da li je raspodela pravilno izvršena i svi korisnici ne mogu da provere svoj račun a tada ni da ga reklamiraju jer se može tvrditi da je on tačan a da niko nemože proveravati ostale račune u zgradi radi poređenja ; da li je njihov zbir fakturisanih kwh odgovara očitanom isporučenoj potrošnji na kalorimetru u potstanici (to je način da se lako obmanjuju korisnici- nikako ovo ne prihvatiti )
  6. Račun za grejanje celog objekta mora biti zasnovan na očitanim stanjima kalorimetra a očitavanje mora se obaviti u prisustvu kotisnika , a očitano stanje u OTPREMNICI overava radnik Toplane u korisnik.

Comments are closed.