TV ZONA PLUS – HD

VESTI IZ NIŠA I REGIONA

Današnje vesti Kultura MAKEDONSKI PRIKAZNI PROJEKTI 2021 VESTI

“АМБАСАДОР” НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА ВО НИШ – СУЗАНА ПЕТРОВИЌ / “AMBASADORKA” MAKEDONSKE KULTURE U NIŠU – SUZANA PETROVIĆ

Сузана Петровиќ е почесен член на Здружението на Македонци “Вардар” Ниш, професор по музика во нишовите средни училишта и основач на хорот “Грација”. Членовите на Здружението Вардар велат дека таа е “амбасадор” на нивната национална култура во Ниш.

Семејна приказна: Од Велес до Ниш

Сузана Петровиќ (1980) е родена во Велес, Македонија. На еден македонски детски фестивал, како петгодишно дете ја отпеа песната „Кокиче“, од македонски композитор и текстописец.

И така се заљубила во музиката. Посетувала и балетско училиште во Велес.

Токму во Велес ја запознава македонската народна, традиционална музика, која 20 години подоцна ќе ја изведува со својот ансамбл во Ниш.

Подоцна, со семејството повеќе пати се селиле.

Основно образование, основно музичко образование (отсек гитара) и гимназија завршила во Књажевац.

Учела во две средни училишта во Књажевац – гимназија и средно музичко училиште. Дипломирала на Факултетот за уметности во Ниш како прв студент на Катедрата за музичка педагогија. Магистрирала на Факултетот за музичка уметност во Белград по предметот контрапункт во класата на професорот Предраг Репаниќ.

Професионален живот

Основач е на младинскиот хор „Грација“, кој е добитник на бројни награди и признанија, од кои се издвојува првото место на Републичкиот хорски натпревар во Нови Сад. На репертоарот на овој ансамбл се композиции од хорска литература како и фолклорно-традиционални песни.

Сузана Петровиќ како композитор учествувала на повеќе детски фестивали:

Златна пчела“ со песната „Каќа“ и фестивалот „Мајска песма“ со песната „Волшебникот“ како и на фестивалот на нови градски песни и романси „Нишка есен“ со песната „Спомени“.

Била музички критичар на НИМУС, фестивал во организација на Симфонискиот оркестар во Ниш, секретар и претседател на советот на фестивалот „Меѓународен хорски фестивал“ во Ниш.

Со својот ансамбл Грација настапуваше на многу градски манифестации, но и на многу културни настани во градот Ниш. Добитник е на бројни национални и меѓународни награди и признанија.

Сузана – приватен живот

Приватно – поприлично интровертно живее. Повлечено. Стреми кон душевниот мир.

Многу ѝ е важна поддршката од луѓето што ги сака и цени.

Не се занимава со туѓи животи бидејќи тоа е губење време и енергија.

Таа ги презира озборувањата, е зафатена со својот живот и со остварување на своите цели.

Често оди во Македонија, во Велес, во градот каде што е родена.

Таа таму ужива голема почит и беше поканета од македонските медиуми да ја претстави македонската музика преку ангажирање на ансамблот Грација од Ниш, што и беше голема чест.

Почесен член на Здружението Вардар

На мое големо задоволство станав почесен член на здружението на Македонците „Вардар“ во 2017. година. Голема радос ми причини моментот кога ми беше врачена мојата почесна членска карта, на свечената академија по повод 15. години работа на здружението, во Куклениот театар Ниш, пред Нејзината Екселенција Амбасадорка на Македонија во Белград Вера Јовановска Типко. На таа свечена академија со младинскиот хор „Грација” изведовме неколку македонски, народни песни. Амбиентот беше прекрасен.

Со посебна радос со младинскиот хор „Грација” земавме учество во свечените отварања на традиционалната манифестација која ја организира нашето здружение „Денови на македонската култура”. Тоа е прекрасна манифестација која трае повеќе денови, со која се збогатуваат културните активности во Ниш и се представуваат поедини дејци, со македонско потекло, во областа на културата.

Илинден е еден од најголемите македонски национални празници. Јас одкако знам за здружението тоа на тој ден организира прием за сограѓаните и локалната самоуправа. И по тој повод повеќе пати со хорот „Грација” учествув во одбележувањето на Илинден.

Здружението знае да организира обави активности, по разни поводи. Се сеќавам кога за пречек на една Нова година бев во просториите на здружението. Музика, песна, игра, позитивна атмосвера сето тоа беше присутно целата вечер. Прав, македонски пречек на Новата година.

Посебно сум среќна кога претседателот на здружението Благе Петрушевски ќе ми каже „Сузана, па ти си амбасадорка на македонската култура во Ниш и Србија”.

Најголемата анегдота е мојата средба со раководството на Здружението, со Благе Петрушевски во Нишкиот културен центар, каде веднаш се договоривме за настап и соработка. Енергиите ни се поклопија при првото ракување.

Колку ваквото здружување значи за добриот соживот и положба на македонската национална заедница?

Мислам дека постоењето на ова здружение е исклучително важно бидејќи на тој начин преку нивните активности се негува и се чува од заборав македонската култура и историја.

Suzana Petrović je počasni član Udruženja Makedonaca “Vardar” Niš, profesor je muzike u niškim srednjim školama i osnivač hora “Gracija”. Članovi Udruženja Vardar za nju kažu da je “ambasadorka” njihove nacionalne kulture u Nišu.

Porodična priča: Od Velesa do Niša

Suzana Petrović(1980) je rođena u Velesu, Makedonija. Na jednom dečijem makedonskom festivalu kao petogodišnje dete otpevala je pesmu ”Visibaba”, makedonskog kompozitora i autora teksta. I tako je zavolela muziku.

U Velesu je pohađala i baletsku školu. I upravo u Velesu se susreće sa makedonskom narodnom, tradicionalnom muzikom koju će 20.godina kasnije sa svojim ansamblom izvoditi u Nišu.

Kasnije, sa porodicom se dosta puta selila.
Osnovno obrazovanje, osnovno muzičko obrazovanje (odsek za gitaru) i gimnaziju završila je u Knjaževcu. Pohađala je dve srednje škole u Knjaževcu – gimnaziju i srednju muzičku školu.

Diplomirala je na Fakultetu Umetnosti u Nišu i to kao prvi student na odseku za muzičku pedagogiju. Magistrirala je na Fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu na predmetu kontrapunkt u klasi profesora Predraga Repanića.

Profesionalni život

Osnivač je omladinskog hora ”Gracija” koji je dobitnik mnogobrojnih nagrada i prznanja od kojih se izdvaja prvo mesto na Republičkom takmičenju horova u Novom Sadu. Na repertoaru ovog ansambla nalaze se kompozicije horske literature kao i narodne tradicionalne pesme.

Suzana Petrović, kao kompozitor učestvovala je na dečijim festivalima: ”Zlatna pčelica” sa pesmom ”Kaća” i festivalu ”Majska pesma” sa pesmom ”Čarobnjak” kao i na festivalu nove gradske pesme i romanse ”Niška jesen” sa pesmom ”Uspomeno”.

Bila je muzički kritičar NIMUS- a, festivala koji je u organizaciji Simfonijskog orkestra u Nišu, sekretar i predsednik saveta festivala ”Internacionalne horske svečanosti” u Nišu.

Sa svojim ansamblom Gracija nastupala je na mnogim gradskim manifestacijama, ali i kulturnim događajima grada Niša. Dobitnik je mnogobrojnih državnih i internacionalnih nagrada i priznanja.

Suzana – privatno

Privatno, prilično introvetno živi. Povučeno. Teži duševnom miru. Jako joj je bitna podrška ljudi koje voli i koje ceni. Ne bavi se tuđim životima jer je to gubljenje vremena i energije.

Prezire tračarenje, bavi se svojim životim i ostvarenju svojih ciljeva.

Ide često u Makedoniju, u Veles , u grad u koji je rođena. Tamo uživa veliko poštovanje i bila je pozvana od strane makedonskih medija da predstavi makedonsku muziku kroz rad ansambla Gracija iz Niša, što je bila velika čast.

Počasni član Udruženja Vardar

Omiljeni trenuci i anegdote iz života vezane su za Udruženje i zajedničke aktivnosti.

Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam 2017. godine postala počasni član Udruženja Makedonaca „Vardar“ Niš. Veoma sam se obradovala momentu kada mi je uručena počasna članska karta, na svečanoj akademiji povodom 15 godina postojanja udruženja, u Pozorištu lutaka Niš, ispred Njene Ekselencije Ambasadorke Makedonije u Beogradu Vere Jovanovske Tipko.

Na toj svečanoj akademiji sa omladinskim horom „Gracija“ izveli smo nekoliko makedonskih narodnih pesama. Ambijent je bio divan.

Sa posebnom radošću sa omladinskim horom „Gracija“ učestvovali smo na svečanim otvaranjima tradicionalne manifestacije koju organizuje naše udruženje „Dani
makedonske kulture“. Reč je o divnoj manifestaciji koja traje nekoliko dana, koja obogaćuje kulturnu delatnost Niša i predstavlja pojedinačne ličnosti makedonskog
porekla iz oblasti kulture.

Ilindan je jedan od najvećih makedonskih državnih praznika. Od kada znam za Udruženje, znam da tog dana organizuje prijem za građane i lokalnu samoupravu. Tim povodom više puta sam učestvovala u proslavi Ilindana sa horom „Gracija“, izvodeći makedonske pesme.

Udruženje zna da organizuje razne aktivnosti, u raznim prilikama. Sećam se kada sam bila u prostorijama udruženja da dočekam Novu godinu. Muzika, pesma, igra, pozitivna atmosfera, sve je to bilo prisutno cele noći. Prava, makedonska nova godina.

Posebno me raduje kada mi predsednik udruženja Blage Petruševski kaže „Suzana, pa ti si ambasador makedonske kulture u Nišu i Srbiji“.

Najveća anegdota je upravo moj susret sa rukovodstvom Udruženja, sa Blagetom Petruševskim u Niškom kulturnom centru gde smo odmah dogovorili nastup i saradnju. Energije su nam se poklopile na prvo rukovanje.

Koliko ovakvo udruženje znači za dobar suživot i položaj makedonske nacionalne zajednice?

Smatram da je postojanje ovog udruženja izuzetno značajno jer se na taj način kroz njihove aktivnosti makedonska kultura i istorija neguje i čuva od zaborava.

Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com