TV ZONA PLUS – HD

VESTI IZ NIŠA I REGIONA

Današnje vesti Društvo PRIČE KOMŠIJA SA JUGA PROJEKTI 2023 VESTI

IN MEMORIAM – БОРЧЕ ВЕЛИЧКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАРОДНИОТ СОВЕТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СРБИЈА (1973 – 2024)

Во Панчево ненадејно почина претседателот на Македонскиот национален совет Борче Величковски.

„Со голема тага ве известуваме дека денес засекогаш не напушти нашиот претседател, другар и пријател Борче Величковски. Бараме во наредните денови да донесеме мир во неговото семејство, сите информации за поменот и погребот ќе бидат објавени подоцна“, објави Националниот совет на македонското национално малцинство на својот Фејсбук профил.

Во седиштето на Македонскиот народен совет во Панчево беше отворена книга на жалост, а во среда на 13 март ќе се одржи комеморација во Панчево.

По повод смртта на претседателот на Националниот совет на македонското национално малцинство, Борче Величковски, Министерството за човекови и малцински права и социјален дијалог упати искрено сочувство до семејството Величковски, членовите на Националниот совет и македонската заедница во Република Србија.

КОЈ БЕШЕ БОРЧЕ ВЕЛИЧКОВСКИ

Борче Величковски беше претседател на Националниот совет на македонското национално малцинство во четири мандати (2010-2014), (2014-2018), (2018-2022) и (2022-2024), а во исто време во два мандата ( 2012-2013) и (2020-2023) претседаваше со Координацијата на националните совети посветена на заштитата на правата на малцинствата и развојот на македонската заедница во Република Србија.

Неговото долгогодишно претседавање со Националниот совет на македонското национално малцинство остави неизбришлива трага во зачувувањето и развојот на националниот идентитет на Македонците во Република Србија.

Формирани се: Македонскиот информативен и издавачки центар, Националниот ансамбл за
народни песни и игри „Тоше Проески“, Форумот на млади Македонци, Фондацијата за македонска култура „Македонско сонце“, како и здруженија на македонски интелектуалци, писатели, визуелни уметници итн.

На електронските медиуми започнаа емисии, како и низа настани, од кои најзначајни се „Себи у поход“ и „Денови на македонската култура“.

Борче Величковски неколкупати доаѓаше во Ниш при во посета на Здружението на Македонците „Вардар“ Ниш. Тој беше запознаен и секогаш позитивно ги оценуваше медиумските проекти на нашиот интернет портал посветен на припадниците на македонското национално малцинство и секогаш со задоволство разговара со нашите новинари.

Во интервју дадено за нашиот портал во 2020 година, за време на Деновите на македонската култура во Ниш, Борче Величковски рече дека секоја мултинационална земја во модерна, западна демократија, дури и на Балканот, треба да се гордее со различноста на луѓето, припадници на различни национални малцинствата, кои живеат во неа и дека тоа е суштината на добрите односи и соживот!

„Можам да кажам дека Република Србија навистина е прва кога станува збор за зачувување на човековите и малцинските права, особено правата на националните малцинства, не само во регионот, туку и во Европа, па дури и во светот. На овие простори живееме заедно со години, генерации. На сите нивоа на дискусија, без разлика дали се работи за локална самоуправа, во АП Војводина, или на ниво на Србија и Европа, на секоја средба нагласувам како е можно толку голем број луѓе да живеат заедно во една земја, во Република Србија, меѓусебна хармонија и љубов и верувам и секогаш јавно кажувам дека никој не треба да не учи на тоа. Ние најдобро знаеме да го направиме тоа“, оцени тогаш Величковски.

Зборувајќи за зачувување на идентитетот на македонската малцинска заедница, Величковски секогаш го наведуваше примерот на Војводина каде што живееше и потенцираше дека „богатството е во различноста!“.

Ние сме слични народи, но негувајќи ги нашите различности покажуваме дека сите можеме да живееме заедно, како можеме да негуваме заеднички соживот, да бидеме добри пријатели, да бидеме браќа, братски народи, такви какви што сме и да се цениме и почитуваме! Постои тој грд збор „толеранција“! Не треба никого да толерираме, туку да се почитуваме“, изјави тогаш Величковски, претседателот на Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија.

Тој посочи дека настаните како Деновите на македонската култура во Ниш можат да ги продлабочат врските меѓу двата народа и дека тоа е порака што треба да се испрати од сите настани насочени кон заштита на културата на еден или повеќе народи.

Во интервјуто за нашата веб-страница дадено една година подоцна, среде пандемијата на Ковид-19, Величковски заклучува:

„Веќе ги живееме идеалите кон кои се стремиме, а тоа е нашите два народа да се почитуваат, да се сакаат и да се нарекуваат братски. Треба само да продолжиме да работиме на тоа упорно и неуморно“.

Како ги оцени резултатите од Националниот совет на Македонците во Србија, кој го водеше зачувувањето на културата и традицијата, погледнете на овој линк. 

Борче Величковски е добитник на повеќе награди и признанија, меѓу кои е и Медалот за заслуги за Македонија доделен од македонскиот претседател.

Величковски ќе биде погребан во среда на 13 март на гробиштата во Панчево, Величковски ќе биде погребан во среда на 13 март на гробиштата во Панчево, а на комеморацијата и погребот организовано ќе појдат и делегации на македонските здруженија од Ниш, Врање, Лесковац, Пирот…

IN MEMORIAM – BORČE VELIČKOVSKI, PREDSEDNIK NACIONALNOG SAVETA MAKEDONACA U SRBIJI (1973 – 2024.)

Borče Veličkovski, predsednik Makedonskog nacionalnog saveta iznenada je preminuo u Pančevu.

„Sa velikom tugom vas obaveštavamo da nas je danas zauvek napustio naš predsednik, drug i prijatelj Borče Veličkovski. Molimo da u narednim danima donesemo mir njegovoj porodici, sve informacije o spomen i sahrani biće naknadno objavljene“, saopštio je Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine na svom Fejsbuk profilu.

U sedištu Makedonskog nacionalnog saveta u Pančevu otvorena je knjiga žalosti, a u sredu, 13.marta, u Pančevu će biti održana i komemoracija, kojoj će, kako nam je potvrđeno, prisustvovati I delegacija Udruženja Makedonaca “Vardar” iz Niša.

Povodom smrti predsednika Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine Borčeta Veličkovskog, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uputilo je iskreno saučešće porodici Veličkovski, članovima Nacionalnog saveta i makedonskoj zajednici u Republici Srbiji.

KO JE BIO BORČE VELIČKOVSKI

Borče Veličkovski bio je predsednik Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine u četiri mandata (2010-2014), (2014-2018), (2018-2022) i (2022-2024), a istovremeno je u dva mandata (2012-2013) i (2020-2023) predsedavao Koordinacijom nacionalnih saveta, posvećeno radeći na zaštiti manjinskih prava i razvoju makedonske zajednice u Republici Srbiji.

Njegovo dugogodišnje predsedavanje Nacionalnim savetom makedonske nacionalne manjine ostavilo je neizbrisiv trag u očuvanju i razvoju nacionalnog identiteta Makedonaca u Republici Srbiji.

Osnovani su Makedonski informativno-izdavački centar, Nacionalni ansambl za narodne pesme i igre „Toše Proeski“, Forum mladih Makedonaca, Fondacija za makedonsku kulturu „Makedonsko sunce”, kao i udruženja makedonskih intelektualaca, pisaca, likovnih umetnika itd.

Pokrenute su emisije na elektronskim medijima, kao i niz manifestacija, od kojih su najznačajnije „Sebi u pohode“ i „Dani makedonske kulture“.

Borče Veličkovski posećivao je i Niš. Bio je upoznat i uvek je pozitivno ocenjivao medijske projekte našeg internet portala posvećene pripadnicima makedonske nacionalne manjine i rado je uvek razgovarao sa našim novinarima.

U intervju datom za naš portal 2020.godine, tokom održavanja Dana makedonske kulture u Nišu, Borče Veličkovski je poručio da svaka multinacionalna država u savremenoj, zapadnoj demokratiji, pa i na Balkanu, treba da se ponosi  različitostima ljudi, pripadnika raznih nacionalnih manjina, koji žive u njoj i da je to suština dobrih odnosa i suživota!

„Ja mogu da kažem da Republika Srbija zaista prednjači kada je u pitanju očuvanje ljudskih i manjinskih prava, pogotovu prava nacionalnih manjina, ne samo u regionu, već u Evropi, pa i u svetu. Mi već godinama, generacijama živimo zajedno na ovim prostorima. Ja na svim nivoima razgovora, bez obzira da li je reč o lokalnoj samoupravi, u AP Vojvodini, ili na nivou Srbije, ali i Evrope, na svakom sastanku potenciram kako je moguće da u jednoj državi, u Republici Srbiji ovoliki broj naroda živi zajedno u međusobnoj slozi i ljubavi i verujem i uvek javno to govorim da niko ne treba tome da nas uči. Mi to najbolje znamo da radimo“,  ocenio je tada Veličkovski.

Govoreći o očuvanju identiteta makedonske manjinske zajednice, Veličkovski je uvek navodio primer Vojvodine u kojoj je živeo i naglašavao da je “bogatstvo u različitosti!”

Mi jesmo slični narodi, ali negujući naše različitosti pokazujemo da svi možemo zajedno da živimo, kako možemo da negujemo zajednički suživot, da budemo dobri prijatelji, da budemo braća, bratski narodi, kao što i jesmo, i da uvažavamo i poštujemo jedni druge! Postoji ona ružna reč „tolerancija“! Ne treba mi nikog da tolerišemo, već da se međusobno uvažavamo,“ rekao je tada Veličkovski predsednik Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine u Srbiji.

Isticao je da manisfestacije poput Dana makedonske kulture u Nišu mogu da prodube veze između dve nacije i da je to poruka koju treba slati sa svih dešavanja čiji je cilj zaštita kulture jednog ili više naroda.

U intervjuu za naš sajt datom godinu dana kasnije, u jeku pandemije covid -19, Veličkovski je zaključio:

“Mi već živimo ideale kojima težimo, a to je da se naša dva naroda poštuju, da se vole i da se zovu bratski. Samo treba da nastavimo da radimo na tome istrajno i neiscrpno.”

Kako je tada ocenio rezultate Nacionalnog saveta Makedonaca u Srbiji na čijem čelu je biou očuvanju kulture i tradicije pogledajte na ovom linku.

Borče Veličkovski dobitnik je više nagrada i priznanja, među kojima je i Medalja za zasluge za Makedoniju koju dodeljuje predsednik Makedonije.

Biće sahranjen u sredu 13. marta na groblju u Pančevu, а комеморацији ће присуствовати и делегације Удружења Македонаца из Ниша, Лесковца, Пирота, Врања.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com