MERE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA NIŠA (VIDEO)

MERE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA NIŠA (VIDEO)

Štab za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša naložio je direktorima javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač Grad Niš, da odmah usvoje Mere za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane koronavirusom kod zaposlenih i korisnika javnih usluga. Svim predsednicima gradskih opština naloženo je da oforme call centre koji bi bili namenjeni za komunikaciju sa starim i iznemoglim licima, u smislu pružanja neophodne pomoći u vidu dostavljanja najpotrebnijih životnih namirnica i medikamenata. Štab apeluje i na građane da se u svakodnevnom kretanju pridržavaju mera sanitarnog rastojanja.

Dodatna uputstva i mere nalaze se na sajtu grada Niša

Zaključak Štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša sa današnje vanredne sednice prenosimo u celosti:

Z A K LJ U Č A K

I Štab za vanredne situacije Grada Niša je dana 14.03.2020. godine prihvatio Nacrt mera za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane korona virusom kod zaposlenih i korisnika usluga javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač Grad Niš, kao i nacrt Akcionog plana sa kontolnom listom za postupanje u javnim ustanovama radi sprečavanja bolesti koje izaziva korona virus, koji su polazni radni dokumenti sačinjeni od strane Instituta za javno zdravlje Niš.

II Gradonačelnik je, radi pune koordinacije aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa na teritoriji Grada Niša, imenovao posebnim rešenjem prof.dr. Žarka Rankovića, za koodinatora na nivou Grada.

III Nalaže se svim direktorima javnih, javno komunalnih preduzeća, ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač Grad Niš, da odmah usvoje Mere za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane koronavirusom kod zaposlenih i korisnika usluga javnih usluga kao i Akcioni plan sa kontrolnom listom za postupanje radi sprečavanja bolesti koje izaziva koronavirus, imajući u vidu specifičnost delatnosti, pružanja javnih usluga i ljudskih resura kojima rukovode.

IV Svi subjekti iz tačke III u obavezi su da odmah pristupe edukaciji svih ljudskih resursa kojima rukovode, kako bi se širenje korona virusa svelo na najmanju moguću meru, za šta je potrebno da svi obrazovni profili imaju potrebna znanja, informacije i opremu za sprovođenje mera prevencije.

V Nalaže se svim subjektima navedenim u tački III da odmah odrede koordinatora koji će biti zadužen za punu primenu i sprovođenje mera na nivou konkretnog preduzeća, ustanove i organizacije kojima rukovode.

Imenovani koordinator biće u svakodnevnoj komunikaciji sa koordinatorom ispred Grada Niša i isti će biti u obavezi da svakoga dana elektronskim putem na e-mail drrankovic@gmail.com koordinatoru Grada, dostavlja Izveštaj o sprovedenim merama na nivou preduzeća, ustanove, organizacije.

VI Štab za vanredne situacije posebno apeluje da svi mediji pruže pun doprinos u predstavljanju svih relevantnih mera koje imaju za cilj sprečavanje i širenje koronavirusa, sve u cilju zaštite zdravlja građana Niša.

VII Štab apeluje da se građani u svakodnevnom kretanju pridržavaju mera sanitarnog rastojanja koje su propisane Uputstvom koji je priložen uz ovaj zaključak u svim objektima i prostorima na kojima se nalaze, kako bi se smanjila mogućnost infekcije.

VIII Nalaže se svim predsednicima gradskih opština da oforme call centre koji bi bili namenjeni za komunikaciju sa starim i iznemoglim licima, u smislu pružanja neophodne pomoći u vidu dostavljanja najpotrebnijih životnih namirnica i medikamenata.

IX Nalaže se JP Direkcija za javni prevoz da odmah organizuje sastanke sa svim prevoznicima koji obavljaju javni prevoz na teritoriji Grada Niša, kako bi se mere i akcioni plan iz njihove nadležnosti sprovele u potpunosti od strane svih prevoznika.

X Štab posebno apeluje da se u potpunosti primeni i shvati krajnje odgovorno naredba Vlade Republike Srbije koja se odnosi na zabranu okupljanja u zatvorenom prostoru sa više od sto ljudi.

XI Štab obaveštava javnost da Veterinarski specijalistički institut Niš poseduje profesionalnu opremu za UV dezinfekciju, koja će biti korišćena u svrhu pojačanja mera dezinfekcije, po preporuci Instituta za javno zdravlje Niš.

XII Zaključak objaviti na zvaničnom sajtu Grada Niša, www.ni.rs i dostaviti: Gradonačelniku Grada NIša, Gradskoj upravi Grada Niša, koordinatoru na nivou Grada, prof. dr Žarku Rankoviću, javnim i javnim komunalnim preduzećima, ustanovama i drugim subjekatima čiji je osnivač Grad Niš, Gradskom štabu za vanredne situacije i arhivi.

Komandant Štaba za vanredne situacije

Gradonačelnik

Darko Bulatović