Vodič za nezaposlene

Vodič za nezaposlene

STATISTIČKI PODACI

Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2020. godinu, na području teritorije Gradske opštine Pantelej zaposlene su 8893 osobe. Od toga, u pravnim licima 6155 osoba, dok je 2718 preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnosti ili su kod njih zaposleni. Najviše je registrovanih zaposlenih u prerađivačkoj industriji (3238) na drugom mestu su zaposleni u trgovini na veliko i malo i radnjama za popravku motornih vozila (1793).

Na teritoriji GO Pantelej je 31.12.2020. godine evidentirano 4869 nezaposlenih osoba, od tog broja je 2781 žena (izvor: NSZ, mesečni bilten 220).

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Kako bi pospešila trend smanjenja broja nezaposlenih, već šest godina Gradska opština Pantelej realizuje Lokalni akcioni plan zapošljavanja. Za sredstva za pokretanje posla ili za učestvovanje u javnom radovima mogu da da konkurišu stanovnici opštine koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

U opštini kažu da je na početku bila organizovana obuka za poznate poslodavce, nakon toga stručno usavršavanje, a ove godine će se realizovati program samozapošljavanja. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje GO Pantelej ove godine namenski izdvaja za to 3.750.000 dinara. Takođe, Opština organizuje i javne radove, koje samostalno finansira. Posebna pažnja posvećena je osobama sa invaliditetom i drugim teže zapošljivim kategorijama stanovništva.

Ove godine Gradska opština Pantelej i Nacionalna služba za zapošljavanje organizovale su sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u sledećim kategorijama:

Mladi do 30 godina života, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci a posebno nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci), mladi u domskom smeštaju, mladi u hraniteljskim porodicama, mladi u starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja.

Za javne radove GO Pantelej je iz budžeta opredelila 1,5 miliona dinara, a angažovano je 10 nezaposlenih lica sa evidencije NSZ, koja će raditi na uređivanju i održavanju javnih, zelenih i međublokovskih površina, kao i na prolećnom sređivanju izletničkih i parkovskih prostora.

Sve informacije o aktuelnim konkursima dostupne su na sajtu opštine, u rubrici “Konkursi”.

eUprava

Na sajtu opštine nalazi se i link koji void ka eUpravi, gde je moguće doći do svih informacija potrebnih na putu do pronalaženja posla.

Kako se prijaviti na evidenciju nezaposlenih?

· LIČNO, prema mestu prebivališta ili mestu rada, odnosno prestanka radnog odnosa ako lice u tom mestu ima boravište

· ELEKTRONSKIM PUTEM, slanjem popunjenog obrasca –Prva prijava na evidenciju na adresu elektronske pošte nadležne filijale, prema mestu prebivališta, mestu rada ili prestanka radnog odnosa, ako u tom mestu imate boravište.

Na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da se prijave nezaposlena lica koja traže zaposlenje, zaposleni koji traže promenu zaposlenja i druga lica koja traže zaposlenje.

Nezaposlenim licem koje traži zaposlenje smatra se osoba od 15 godina života do ispunjavanja uslova za penziju, odnosno najkasnije do 65 godina života, sposobna i odmah spremna da radi, koja nije zasnovala radni odnos ili na drugi način ostvarila pravo na rad, a vodi se na evidenciji nezaposlenih i aktivno traži zaposlenje.

Zaposlenim koji traži promenu zaposlenja smatra se osoba koja je u radnom odnosu ili je na drugi način ostvarila pravo na rad, ali aktivno traži promenu zaposlenja i vodi se na evidenciji lica koja traže promenu zaposlenja.

Drugim licima koja traže zaposlenje smatraju se osobe starije od 15 godina koje traže zaposlenje, a ne mogu se svrstati u prethodne dve grupe – učenici, studenti, penzioneri, lica kojima miruju prava iz radnog odnosa, i drugi.

DOKUMENTACIJA

U slučaju da se prijava na evidenciju obavlja lično, na šalteru filijale NSZ,osnovna dokumentacija za prijavljivanje je: lična karta ili druga važeća javna isprava sa fotografijom i ličnim podacima izdata od strane ovlašćenog državnog organa, u kojoj postoji podatak o prebivalištu lica, dokaz o nivou kvalifikacija (original dokumenta na uvid), akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu).

Spisak dodatne dokumentacije za državljane Republike Srbije u zavisnosti od kategorije, dostupna je na veb prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ukoliko se lice na evidenciju prijavljuje elektronskim putem, slanjem popunjenog obrasca

Prva prijava na evidenciju na adresu elektronske pošte nadležne filijale, prema mestu vašeg prebivališta ili prema mestu rada ili prestanka radnog odnosa, ako u tom mestu imate boravište.Obrazac možete popuniti na računaru i snimiti ga sa svim unetim podacima ili ga možete odštampati, popuniti, skenirati/fotografisati i sa svim potrebnim dokazima poslati naadresu elektronske pošte nadležne filijale. Uz obrazac prijave je potrebno dostaviti očitanu, fotografisanu ili skeniranu ličnu kartu, kao i skenirani odnosno fotografisani dokaz o najvišem stepenu završenog obrazovanja (svedočanstvo, diploma, uverenje…).

KAKO NSZ MOŽE DA POMOGNE NA PUTU DO ZAPOSLENJA?

Nacionalna služba za zapošljavanje nudi niz usluga podrške u traženju posla, čime se uvećavaju mogućnosti za zapošljavanje:

*obaveštavanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje;

*posredovanje u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu;

*profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere

*učešće u merama aktivne politike zapošljavanja;

*procena radne sposobnosti;

*profesionalna rehabilitacija i učešće u programima i merama prilagođenim osobama sa invaliditetom;

*novčana naknada za vreme nezaposlenosti.

 

OBUKE

Obuke na Narodnom univerzitetu u Nišu
FOTO: Arhiva TV Zona plus

Za osobe koje su zainteresovane da se dodatno edukuju, NSZ nudi više obuka:

Obuka za aktivno traženje posla, klub za traženje posla, trening samoefikasnosti, radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla, kao i obuke za tržište rada i obuke na zahtev poslodavca.

Dvodnevna obuka Put do uspešnog preduzetnika, nudi informacije o pokretanju biznisa i pripreme biznis plana. Prijava je kod savetnika za zapošljavanje.

Organizuju se i obuke za aktivno traženje posla koje pripremaju nezaposlene da se uspešno predstave poslodavcu, napišu radnu biografiju i pripreme se za razgovor za posao.

PROGRAMI PODRŠKE OSI

Programi podrške nezaposlenim osobama sa invaliditetom su: profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom, programi podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

FINANSIJSKA PODRŠKA

Podrška samozapošljavanju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje podrazumeva i finansijsku pomoć koja se realizuje putem javnih poziva za dodelu subvencije za samozapošljavanje koji su vremenski ograničeni. Subvencija za samozapošljavanje je namenjena nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe kao korisnici novčane naknade za slučaj nezaposlenosti može se isplatiti novčana naknada, bez doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u jednokratnom iznosu za započinjanje sopstvenog posla.

PREKVALIFIKACIJA ZA IT

Specijalističke informatičke obuke (Prekvalifikacije za IT) predstavljaju sticanje novih znanja, veština i sposobnosti nezaposlenih lica u oblasti naprednih informacionih tehnologija. Cilj programa je da se nezaposlenima koji nemaju predznanja iz oblasti programiranja, u relativno kratkom vremenskom periodu, omogući sticanje osnovnih znanja i veština programiranja u različitim programskim jezicima. Ove obuke programiranja predstavljaju osnov za sve polaznike za radno angažovanje u ovim oblastima, i dobar temelj za nadogradnju znanja i veština i unapređenje u svetu programiranja i informacionih tehnologija.

PRIVATNE AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Agencije za zapošljavanje informišu i posreduju u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu, nude profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere, isto kao i Nacionalna služba za zapošljavanje. Usluge su besplatne za nezaposlena lica.

Od velikog je značaja proveriti da li agencija sa kojom želite da sarađujete ima dozvolu za rad. Decembra 2018. godine registrovano je 118 agencija.

Spisak agencija za zapošljavanje kojima je izdata dozvola za rad pogledajte  ovde.

KO IMA PRAVO NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE?

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu:

prestranka radnog odnosa otkazom od strane poslodavca, u skladu sa propisima o radu, i to:

*ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem odredjenog posla ili dodje do smanjenja obima posla, u skladu sa zakonom, osim lica koja su se, u skladu sa odlukom Vlade o utvrdjivanju programa rešavanja viška zaposlenih, svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu – u većem iznosu od visine otpremnine utvrdjene Zakonom o radu,

*ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;

*prestanka radnog odnosa na odredjeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada;

*prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom;

*prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva;

*otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom;

*premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima;

*prestanka radnog odnosa u inostranstvu, u skladu sa zakonom, odnosno medjunarodnim sporazumom.

NSZ Filijala Niš

Nezaposleni kome je radni odnos, odnosno osiguranje prestalo njegovom voljom ili krivicom, odnosno ako je radni odnos prestao svojevoljnim opredeljivanjem za otpremninu, novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu po odluci Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, u većem iznosu od iznosa otpremnine utvrđene Zakonom o radu, može ostvariti pravo na novčanu naknadu ako ponovo ispuni uslove iz člana 66. ovog zakona ( Napomena NSZ: ostvari novi staž u trajanju od 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci).

*********************************

Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima Gradske opštine Pantelej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com