TV ZONA PLUS – HD

VESTI IZ NIŠA I REGIONA

Današnje vesti PRIČE KOMŠIJA SA JUGA PROJEKTI 2023 VESTI

„НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ“ – ПЕСНИ КОИ СЕ ПЕЕНИ СО СРЦЕ НА МАКЕДОНСКИ И СРПСКИ/„NAŠI DRUGARI“ – PESME KOJE SE PEVAJU SRCEM NA MAKEDONSKOM I SRPSKOM

„НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ“ – ПЕСНИ КОИ СЕ ПЕЕНИ СО СРЦЕ НА МАКЕДОНСКИ И СРПСКИ

Кога луѓето се почитуваат и сакаат, тогаш не е важно дали живеат на различни страни на која било граница. Ова го потврдува секоја приказна што доаѓа од членовите на Здружението на граѓани на македонското национално малцинство од Нишавскиот округ „Вардар“ Ниш.

Последната во низата, која е уште една потврда за добрососедските односи меѓу два народа, па дури и две држави на Балканот, ја раскажува Благе Петрушевски, претседател на Здружението на Македонците „Вардар“ Ниш.

Приказната започнува во септември годинава, за време на десетте Денови на македонската култура во Ниш, а продолжува на 20 ноември во Куманово, кога се одбележува Меѓународниот ден на детето.

Дел од програмата на годинешните Денови на македонската култура во Ниш беше книжевна вечер посветена на македонската писателка Љиљана Тричковиќ од Куманово. Меѓу гостите имаше и ученици од ОУ „Јастребачки партизани“ од изместеното оделение  во с. Доња Расовача со учителката Сузана Стојановиќ. Идејата на учителката била децата да научат да рецитираат на македонски јазик.

И навистина, децата за споменатата книжевна вечер научија по неколку македонски песни кои ги рецитираа и пееја на македонски јазик. Членовите на Здружението на Македонците „Вардар“ Ниш беа многу пријатно изненадени. Сите уживавме во книжевната вечер, а особено ни се допадна начинот на кој творештвото на Љиљана Тричковиќ, во книжевноста, беше претставено, вели Блага Петрушевски.

А потоа, два месеци подоцна, приказната продолжува во соседството.

„Во Куманово беше промовирана најновата книга на Љиљана Тричковиќ „Нашите пријатели“ во која авторката испеа песна за секое дете од училиштето во с. Доња Расовача – Мерошина! Ја прашала учителката и добила фотографии од тие ученици и на секој од нив му посветила песна. Во книгата тие се печатени и на српски и на македонски јазик. Таа не покани сите на промоцијата“, вели Благе Петрушевски.

И така делегацијата која ја сочинуваа членовите на Здружението на Македонците „Вардар“ Ниш и учителката Сузана Стојановиќ со нејзините 11 ученици, тргна кон Македонија, во комбе во кое се пееја и македонски и српски песни.

На промоцијата, покрај другите учесници, овие песни ги рецитираа и учениците од Доња Расовача и на српски и на македонски јазик. Свечената сала во Куманово, исполнета до крај, по секое рецитирање ечеше од овации, а на крајот сите ја пееја „Македонско девојче“.

Најинтересно во приказнава е што сите овие деца, кои се на возраст од прво до четврто одделение, после настава учат македонски јазик со помош на нивната учителка, а станува збор за деца кои немаат македонско потекло, но имаат љубов кон македонскиот јазик, вели Благе.

Тој додава дека е покрената иницијатива овие деца и официјално да го изучуваат македонскиот јазик како изборен предмет. Според него, со ова се согласиле и родителите на сите овие ученици со потпишување.

И ПОВТОРНО НИШ: КВИЗ ЗА ДЕЦА ОД МАКЕДОНСКО ПОТЕКЛО

Приказната не завршува во Куманово, бидејќи на 25 ноември продолжи во Ниш, кога нашето здружение реализираше Квиз за деца со македонско потекло од Србија, до 15 години „Запознајте ја татковината на вашите родители и предци за да ја сакате повеќе“ во Месната заедница „Мија Станимировиќ“.

На квизот учествуваа 5 екипи од Јабука, Качарево, Лесковац, Пирот и Ниш, а како гости повторно учениците од Доња Расовача со наставничката Сузана Стојановиќ.

За време на квизот учениците од Доња Расовача рецитираа песни на македонски јазик.

Во квизот првото место го освои екипата на Ниш, второ од Лесковац и трето Јабука.

Наградите на победничките тимови им ги врачија нејзината екселенција македонската амбасадорка во Србија Михаела Веселинов и претседателот на Националниот совет на Македонците во Србија Борче Величковски, а покрај нив присуствуваа и помошникот на градоначалник за меѓународна соработка Јована Митиќ, заменик раководител на Управата за општествени дејности на град Ниш Павлина Михајленко, членови на Здружението и бројни граѓани.

Инаку, квизот беше поддржан од Министерството за надворешни работи на Македонија, Градот Ниш и Здружението „Рентгенов“ од Ниш.

БЛАГЕ: СРЕЌЕН СУМ ШТО ИМАМ И МАЈКА МАКЕДОНИЈА И МАЈКА СРБИЈА

Претседателот на Здружението на Македонците „Вардар“ Ниш пред граѓаните на Куманово презентираше што прават членовите на ова здружение за зачувување на македонскиот идентитет и во Србија и во Македонија, како соработуваат со македонските творци од сите области на културата и другите сфери на животот.

„Многу се радувам кога се случуваат вакви убави работи, кои ги зближуваат луѓето од Македонија и Србија! Навистина сум среќен што можам да кажам две мајки – мајка Македонија каде сум роден и каде што до 17 години ги живеев детството и раната младост, но и мајка Србија каде го поминав работниот век, го создадов моето семејство, воспоставив бројни пријателства и сега живеам како многу активен пензионер. Јас раководам со Здружението, се грижам за моите внуци, пчели… Голема е привилегија да се има и да се живее вака! Мислам дека многу луѓе го немаат тоа!“

КОЈ Е БЛАГЕ ПЕТРУШЕВСКИ

Од 1982 година живее во Ниш. Самиот вели дека кога „прекалкулира“ живеел подолго во Ниш отколку во родното Куманово и Македонија. Не е ни чудо што добро го зборува српскиот јазик.

Има сопруга, три деца, две ќерки и еден син, сите тројца се декларираат како припадници на македонското национално малцинство и се запишани во посебниот избирачки список на Македонците во Ниш. Засега има три „внуци“, најстарата внука има осум години и веќе учествува во активностите што ги организира Здружението (рецитира македонски песни и учествува во детски квиз).

„Со гордост можам да кажам дека бев припадник на ЈНА, дека бев учесник во воените настани од 90-тите, кога бев и ранет, дека раководев со воени единици, дека имав војници на редовен воен рок и од резервниот состав од речиси сите краеви на тогашната држава и дека никој од нив не бил повреден. Во текот на мојот работен век бев прифатен како лидер кој се грижи за својот народ и кој квалитетно ги извршува задачите што му ги даваат претпоставените. Можам да заклучам дека никогаш не сум почувствувал проблеми бидејќи сум припадник на друга, македонска националност додека бев на служба, а и сега како пензионер и претседател на Здружението на Македонците „Вардар“ Ниш“, вели Петрушевски.

„Ова е мојот трет мандат како претседател на Здружението на Македонците „Вардар“ Ниш, во кое членуваат граѓани и од македонска и од српска националност. За среќа, нашата традиција, јазик, култура и обичаи имаме можност да ги презентираме насекаде во Србија, не само во Ниш, туку и во Македонија. И каде и да одиме, со задоволство истакнуваме дека сме Македонци од Ниш, дека го претставуваме Здружението, но и градот Ниш и нашата родна Македонија, каде што се родени повеќето наши членови, но животот сакаше да живееме, создаваме и се пензионира во градот Ниш“, заклучи нашиот соговорник.

„NAŠI DRUGARI“ – PESME KOJE SE PEVAJU SRCEM NA MAKEDONSKOM I SRPSKOM

Kada se ljudi poštuju i vole, onda nije važno da li žive sa različitih strana bilo koje granice. To potvrđuje svaka priča koja dolazi od članova Udruženja građana makedonske nacionalne manjine Nišavskog okruga „Vardar” Niš.

Poslednju u nizu, koja je još jedna potvrda dobrokomšijskih odnosa dva naroda, pa i dve države na Balkanu priča Blage Petruševski, predsednik Udruženja Makedonaca “Vardar” Niš.

Priča počinje u septembru ove godine, u vreme održavanja desetih Dana makedonske kulture u Nišu, a nastavlja se 20. novembra u Kumanovu, kada se obeležava Međunarodni dan deteta.

Deo programa ovogodišnjih Dana makedonske kulture u Nišu bilo je i književno veče posvećeno makedonskoj književnici, Ljiljani Tričković iz Kumanova. Među gostima bili su i učenici OŠ “Jastrebački partizani” isturenog odeljenja iz s. Donja Rasovača sa učiteljicom Suzanom Stojanović. Ideja učiteljice je bila da deca nauče da recituju na makedonskom jeziku.

I zaista, deca su naučila više makedonskih pesama koje su recitovala i pevala na makedonskom jeziku, na navedenoj književnoj večeri. Članovi Udruženja Makedonaca “Vardar” Niš bili su vrlo pijatno iznenađeni. Svi smo uživali u književmoj večeri, a posebno nam se dopao način na koji je predstavljeno stvaralaštvo Ljiljane Tričković u književnosti, priča Blage Petruševski.

A onda, dva meseca kasnije  priča se nastavlja u komšiluku.

„U Kumanovu je promovisana najnovija knjiga Ljiljane Tričković „Naši drugari“ u kojoj je za svako dete merošinske škole, autorka ispevala po jednu pesmu! Ona je od učiteljice tražila i dobila fotografije tih đaka i svakome posvetila po jednu pesmu. U knjizi, one su štampane i na srpskom i na mekedonskom jeziku. Na promociju je pozvala sve nas“, priča Blage Petruševski.

I tako je delegacija koju su činili članovi Udruženja Makedonaca „Vardar“ Niš i učiteljica Suzana Stojanović sa svojih 11 đaka, krenula put Makedonije, kombijem u kojem su se orile i makedonske i srpske pesme.

Na promociji, pored drugih učesnika, srpski učenici iz Donje Rasovače recitovali su te nove pesme i na srpskom i na makedonskom jeziku. Svečana sala u Kumanovu, ispunjena do poslednjeg mesta, orila se aplauzima posle svake recitacije, a na kraju svi su pevali „Makedonsko devojče“.

U ovoj priči najinteresantnije je to da sva ta deca, inače uzrasta od prvog do četvrtog razreda, uz pomoć učiteljice uče makedonski posle nastave, a reč je o deci koja nemaju makedonsko poreklo, a imaju ljubav prema makedonskom jeziku, kaže Blage.

Dodaje da je pokrenuta inicijativa da ova deca i zvanično, kao fakultativni predmet, uče makedonski jezik. Sa time su se, kaže, potpisom složili i roditelji svih ovih đaka.

A ONDA OPET NIŠ: KVIZ ZA DECU MAKEDONSKOG POREKLA

Priča se ne završava u Kumanovu, jer 25. novembra je nastavljena u Nišu, kada je naše udruženje realizovalo Kviz za decu makedonskog porekla iz Srbije, uzrasta do 15. godina „Upoznaj domovinu svojih roditelja i predaka da bi je više voleo“ u Mesnoj zajednici „Mija Stanimirović“.

Na kvizu je učestvovalo pet ekipa i to iz Jabuke, Kačareva, Leskovca, Pirota i iz Niša, a kao gosti, opet đaci iz Donje Rasovače sa učiteljicom Suzanom Stojanović.

Tokom kviza đaci iz Donje Rasovače su  recitovali pesme na makedonskom jeziku.

Prvo mesto je osvojio tim iz Niša, drugo iz Leskovca i treće iz Jabuke.

Priznanja pobedničkim ekipama uručili su Mihaela Veselinov, ambasadorka Makedonije u Srbiji  i Borče Veličkovski, predsednik Nacionalnog saveta Makedonaca u Srbiji.

Prisustvovali su i Jovana Mitić, pomoćnica gradonačelnice Niša za međunarodnu saradnju, Pavlina Mihajlenko, zamenica načelnika Uprave za društvene delatnosti Grada Niša, kao i članovi Udruženja i brojni građani.

Inače, kviz su podržali Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije, Grad Niš i Udruženje „Rentgenov“ iz Niša.

BLAGE: SREĆAN SAM ŠTO IMAM I MAJKU MAKEDONIJU I MAJKU SRBIJU

Predsednik Udruženja Makedonaca „Vardar“ Niš predstavio je Kumanovčanima šta sve rade članovi ovog udruženja za očuvanje makedonskog identiteta i u Srbiji i u Makedoniji, kako sarađuju sa makedonskim stvaraocima iz svih oblasti kulture i drugih svera života.

„Mnogo se radujem kada se ovakve lepe stvari dešavaju, koje zbližavaju ljude iz Makedonije i Srbije! Stvarno sam srećan što mogu da kažem dve majke – majku Makedoniju u kojoj sam rođen i gde sam proživeo detinjstvo i ranu mladost do 17. godine, ali i majku Srbiju u kojoj sam proveo svoj radni vek, stvorio svoju porodicu, uspostavio brojna prijateljstva i sada živim kao vrlo aktivan penzioner. Rukovodim sa Udruženjem, čuvam svoje unučiće, bavim se pčelarstvom…  Velika je privilegija imati i živeti ovako! Mislim da to nema puno ljudi!“

KO JE BLAGE PETRUŠEVSKI

U Nišu živi od 1982. godine. Sam kaže da kad se “preračuna“, duže živi u Nišu, nego li što je živeo u rodnom Kumanovu i Makedoniji. Nije ni čudo što srpski jezik govori dobro.

Ima suprugu, troje dece, dve ćerke i sina, sve troje se izjašnjavaju kao pripadnici makedonske nacionalne manjine i upisani su u poseban birački spisak Makedonaca u Nišu. Za sada ima tri „unučića“, najstarija unuka ima osam godina i ona već učestvuje u aktivnostima koje oorganizuje Udruženje (recituje makedonske pesme i učestvuje u dečjem kvizu).

„Sa ponosom mogu da kažem da sam bio pripadnik JNA, da sam bio učesnik ratnih dešavanja 90-tih, kada sam bio i ranjen, da sam rukovodio vojnim jedinicama, da sam imao vojnike na redovnom odsluženju vojnog roka i vojne obveznike skoro iz svih krajeva tadašnje države i da niko od njih nije nastradao. Za vreme radnog veka bio sam prihvaćen kao starešina koji se brine o svojim ljudima i koji kvalitetno izvršava zadatke dobijene od nadrđenih. Mogu da zaključim da nikada nisam osetio bilo kakve probleme zato što sam pripadnik druge, makedonske narodnosti dok sam bio u službi, a i sada kao penzioner i predsednik Udruženja Makedonaca „Vardar“ Niš“, kaže Petruševski.

„Treći mi je mandat na mestu predsednika Udruženja Makedonaca „Vardar“ Niš u kome su članovi građani i makedonske i srpske nacionalnosti. Na sreću mi imamo mogućnost da našu tradiciju, jezik, kulturu i običaje predstavljamo svuda u Srbiji, ne samo u Nišu, a i u Makedoniji. I gde god da odemo, rado ističemo da smo Makedonci iz Niša, da predstavljamo Udruženje, ali i Grad Niš i našu matičnu  Makedoniju, u kojoj je većina naših članova rođena, ali život je tako hteo da živimo, stvaramo i penziju dočekamo u gradu Nišu“, zaključio je naš sagovornik.

***Ovaj tekst deo je projekta sufinansiranog sredstvima Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com